Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Одлуке скупштине  
Садашњи скупштински сазив Верзија за штампу
12Једанаеста седница Скупштине, 07.11.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 07. новембар 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за десету седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:Десета седница Скупштине, 10.10.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 10. октобар 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за десету седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о давању сагласности за извођење радова на кп.бр. 1263/1 у КО Житорађе

WordОдлука о давању сагласности за извођење радова на кп.бр. 3751/16 у КО Прекодолце

WordОдлука о давању сагласности за извођење радова на на објекту бр. 1 на кп.бр. 334/2 у КО Владичин Хан

WordОдлука о изради прве Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordРешење о измени Решења о образовању савета за привреду и саобраћај Скупштине општине Владичин Хан


Девета седница Скупштине, 03.10.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 3. октобар 2021. године у 13,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за девету седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordМишљење

WordОдлука о усвајању Просторног плана општине Владичин Хан

WordПросторни план општине Владичин Хан - садржај

WordПросторни план општине Владичин Хан - текстуални део

Просторни план општине Владичин Хан - текстуални и графички део


Осма седница Скупштине, 25.07.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 25. јул 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за осму седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordРешење о образовању Kомисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о именовању енергетског менаџера општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама Одлуке О БУЏЕТУ Општине Владичин Хан за 2021. годину(Ребаланс 1)

WordОдлука о ослобађању плаћања накнаде за коришћење површина јавне намене

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о избору члана Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о престанку дужности директора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о престанку функције члана Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о образовању стручне Комисије за израду годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2021. години - измена 1- ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак


Седма седница Скупштине, 27.06.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 27. јун 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за седму седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришђење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП“Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак


Шеста седница Скупштине, 23.05.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 23. мај 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за шесту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о усвајању Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordТекстуални део Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordРешење

WordРешење о измени решења о образовању комисије за мандатно-имунитетска и администартивна питања и избор и именовање Скупштине општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак


Пета седница Скупштине, 11.04.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 11. април 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за пету седницу Скупштине општине Владичин Хан

WordПозив и предлог дневног реда за пету седницу Скупштине општине Владичин Хан која је требала да се одржи 21.03.2021. у 10,00 часова

WordОбавештење о одлагању седнице која је требала да се одржи 21.03.2021. у 10,00 часова

Усвојена акта:WordОдлука о одређивању назива улица и тргова на подручју општинe Владичин Хан

WordОдлука о ангажовању независне – комерцијалне ревизије за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о прихватању удела без накнаде у капиталу FULL PROTECT Д.О.О. Београд

WordОдлука о управљању гробљима и сахрањивању

WordОдлука о предлогу Републичкој ДИРЕКЦИЈИ ЗА ИМОВИНУ Републике Србије за успостављање права стварне службености у корист општине Владичин Хан на парцелама у јавној својини Републике Србије

WordОдлука о водоводу и канализацији

WordОдлука

WordОдлука о одржавању улица и путева

WordСредњорочни план општине Владичин Хан за период 2021-2023

WordРешење

WordРешење

WordРешење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе «Пчелица» Владичин Хан

WordРешење о избору члана Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о престанку функције члана Општинског већа општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак


Четврта седница Скупштине, 27.12.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 27. децембар 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за четврту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о давању објекта на коришћење Предшколској установи „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама пословника Скупштине општине Владичин Хан

WordПрограм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Владичин Хан за 2021. годину

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2021. години ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак Програм отуђења

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава буџета општине Владичин Хан за 2021. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак Центар за културне делатности

WordЗакључак Центар за социјални рад

WordЗакључак Комунално

WordЗакључак ЈП Водовод

WordЗакључак Куњак

WordЗакључак Пчелица


Трећа седница Скупштине, 06.12.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 06. децембар 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:БИОСКОПСКА САЛА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН , Николе Тесле број 2


WordПозив и предлог дневног реда за трећу седницу Скупштине општине Владичин Хан

WordОбавештење можете преузети овде

Усвојена акта:WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Владичин Хан

WordОдлука о боравишној такси

WordОдлука о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о димничарским услугама на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о пијацама на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

WordОдлука о обављању комуналне делатности зоохигијене

WordОдлука о образовању комисије за планове општине Владичин Хан

WordОдлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и општем комуналном уређењу општине Владичин Хан

WordОдлука о одржавању јавних зелених површина

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о радном времену објеката у угоститељству, трговини, занатству и другим делатностима на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о усвајању плана детаљне регулације занатског центра у Владичином Хану

WordПравилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавним набавкама

WordПравилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује

WordОдлука о конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу FULL PROTECT Д.О.О. Београд

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о именовању Локалног савета родитеља

WordРешење о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан

WordРешење о именовању Комисије за планове општине Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал

WordРешење о измени решења о именовању чланова Управног одбора ПУ „Пчелица“ Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2020. годину

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Посебног програма коришћења средстава буџета општине Владичин Хан за 2020.годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Програм пословања предузећа за 2020.годину (Измена 1) ЈП «Водовод» Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2020. години (измена бр.1) ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

WordПлан детаљне регулације занатског центра у Владичином Хану

WordКадровски план Општинске управе општине Владичин Хан за 2021. годину

WordКадровски план Општинског правобранилаштва општине Владичин Хан за 2021. годину

Друга седница Скупштине, 13.09.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 13. септембар 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за другу седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлукa о усвајању друге измене Плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан(КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)

WordДруге измене Плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан

WordОдлука о давању сагласности

WordРешење

WordОдлука о повећању основног капитала „Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordРешење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

WordРешење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора УСЦ „Куњак“ Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владичин Хан

WordОдлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешења о образовању Савета за буџет и финансије Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Управног одбора УСЦ „куњак" Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordОдлука о давању сагласности за извођење радова

WordОдлука о измени Одлуке о изради плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordОдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordОдлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину (Р Е Б А Л А Н С 1)

Конститутивна седница Скупштине, 23.08.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 23. август 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за конститутивну седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору чланова Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о избору председника Општине Владичин Хан

WordРешење о избору председнице Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору заменика председника Општине Владичин Хан

WordРешење о избору заменика председника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о постављењу секретара Скупштине општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 5.194.356