Web Sajt opštine Vladičin Han
Sadašnji skupštinski saziv
12Četvrta sednica Skupštine, 27.12.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 27. decembar 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za četvrtu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:Treća sednica Skupštine, 06.12.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 06. decembar 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:BIOSKOPSKA SALA CENTRA ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN , Nikole Tesle broj 2


WordPoziv i predlog dnevnog reda za treću sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

WordObaveštenje možete preuzeti ovde

Usvojena akta:WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu opštine Vladičin Han

WordOdluka o boravišnoj taksi

WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2021. godinu

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o pijacama na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

WordOdluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene

WordOdluka o obrazovanju komisije za planove opštine Vladičin Han

WordOdluka o održavanju čistoće na površinama javne namene i opštem komunalnom uređenju opštine Vladičin Han

WordOdluka o održavanju javnih zelenih površina

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o radnom vremenu objekata u ugostiteljstvu, trgovini, zanatstvu i drugim delatnostima na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju plana detaljne regulacije zanatskog centra u Vladičinom Hanu

WordPravilnik o bližem uređenju planiranja javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama

WordPravilnik o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

WordOdluka o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog u kapitalu FULL PROTECT D.O.O. Beograd

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja

WordRešenje o formiranju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja, davanja u zakup, pribavljanja i razmene građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju Komisije za planove opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Stubal

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU „Pčelica“ Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Godišnjeg programa poslovanja JP za komunalno uređenje Vladičin Han za 2020. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Posebnog programa korišćenja sredstava budžeta opštine Vladičin Han za 2020.godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja preduzeća za 2020.godinu (Izmena 1) JP «Vodovod» Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2020. godini (izmena br.1) JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

WordPlan detaljne regulacije zanatskog centra u Vladičinom Hanu

WordKadrovski plan Opštinske uprave opštine Vladičin Han za 2021. godinu

WordKadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva opštine Vladičin Han za 2021. godinu

Druga sednica Skupštine, 13.09.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 13. septembar 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za drugu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju druge izmene Plana detaljne regulacije industrijske zone Vladičin Han(KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

WordDruge izmene Plana detaljne regulacije industrijske zone Vladičin Han

WordOdluka o davanju saglasnosti

WordRešenje

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala „Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han“ Vladičin Han

WordZaključak

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

WordRešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora USC „Kunjak“ Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Vladičin Han

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenja o obrazovanju Saveta za budžet i finansije Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora USC „kunjak" Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak

WordOdluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova

WordOdluka o izmeni Odluke o izradi plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordOdluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2020. godinu (R E B A L A N S 1)

Konstitutivna sednica Skupštine, 23.08.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 23. avgust 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru predsednice Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

12

Preuzeto: