Веб сајт општине Владичин Хан
Архива - Фонд за пољопривреду

25.12.2012.


ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

расписује

К О Н К У Р С

о условима поделе потпуних крмних смеша у вредности од 10.000,00 РСД за регистрована пољопривредна газдинства која се баве товом јунади


Право на подстицајна средства, под условима утврђеним овим конкурсом има:

- физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства ако је:

 1. уписан у Регистар пољопривредних газдинства и налази се у активном статусу;
 2. власник грла која су регистрована у Централној бази података о обележавању животиња и ако су та грла обележена и регистрована у складу са Правилником о начину обележавања говеда и вођења евиденције о обележеним говедима;
 3. ако има најмање десет грла, намењених за производњу меса;
 4. товно грло купио или произвео у сопственом запату, старости до 6 месеци;
 5. објекат у коме гаје товну јунад на територији Општине Владичин Хан.

Потребна документација:

 1. попуњен захтев за подстицајна средства за товна грла;
 2. фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
 3. потврда о активном статусу;
 4. фотокопије пасоша за товна грла, на име носиоца пољопривредног газдинства.

После спроведеног поступка Конкурса биће формирана Комисија која ће утврдити испуњеност услова, упоредити податке из захтева и приложене документације и извршити проверу стања на терену.

Подносиоцима захтева који остваре право по основу Конкурса закључивањем уговора утврдиће им се сва права и обавезе.

Корисник средстава :

 • не може да отуђи товна грла која су предмет захтева 6 месеци од дана закључивања уговора без сагласности Фонда за пољопривреду Општинске управе Општине Владичин Хан, осим у посебним случајевима што доказује потврдом надлежних Ветеринарских служби;
 • дужан да у периоду од шест месеци од дана закључивања уговора чува пасоше за сва грла наведена у захтеву и да стави на увид Комисији приликом обављања комисијског прегледа;

Образац захтева и све додатне информације могу се преузети у канцеларији број 14 Службе за пољопривреду Општинске управе Општине Владичин Хан,сваким радним даном.

Рок за доставњаље захтева са потребном документацијом је од 21. 12. до 27. 12. 2012. године у 12. часова.

Конкурс ће бити објављен на огласној табли Општинске управе Општине Владичин Хан, у локалним медијима и на интернет страници www.vladicinhan.org.rs

Преузимање захтева:

MS Word[27.5 KB]Захтев за подстицајна средства за тов јунади

Преузето: