Веб сајт општине Владичин Хан
Одсек за локалну пореску администрацију
Одсек за локалну пореску администрацију
Руководилац организационе једницеТомица Пешић
Контакт телефон017-390-501, локал 216 или 017-390-516, локал 216
E-mailporeska@vladicinhan.org.rs


Одсек Локалне пореске администрације врши послове Општинске управе који се односе на: пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; доношење решавања о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима; наплату и контролу свих изворних локалних јавних прихода који обухватају порез на имовину правих и физичких лица, накнаде које се односе на градско грађевинско земљиште, комуналну таксу, боравишну таксу и др, канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка; послове првенственог поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција и класификација и номенклатура кодирање података, припрему методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода и извештавање у складу са обављањем послова Одсека, пружање стручне помоћи пореским обвезницима при примени пореских прописа, припрема симулације и модела по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта ЛПА.

Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и поверене послове посебним законом, стручне и административно-техничке послове за органе локалне самоуправе за области из надлежности овог Одсека.

Обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима из ових области по налогу начелника Општинске управе и председника општине.

Преузето: