Веб сајт општине Владичин Хан
Скупштински сазив 2020-2023, стр. 2
12Осамнаеста седница Скупштине, 23.12.2022. годинеВреме почетка седнице:Среда, 23. децембар 2022. године у 13,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за осамнаесту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину

WordОдлука о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни Статута општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

WordРешење о давању сагласности на програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2023. годину за Јавно предузеће за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о избору чланова Савета за међунационалне односе у општини Владичин Хан

WordРешење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Војвода Радомир Путник“ у Џепу

WordРешење о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава буџета општине Владичин Хан за 2023. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Јавног Предузећа „ЈП за комунално уређење Владичин Хан“

WordРешење о образовању Савета за младе

WordРешење о престанку мандата директора Јавног предузећа „ЈП за комунално уређење Владичин Хан“

WordРешење о престанку мандата чланова Савета за међунационалне односе у Општини Владичин Хан“

WordЗакључак - Кадровски план Општинског правобранилаштва Општине Владичин Хан за 2023. годину

WordЗакључак - Кадровски план Општинске управе Општине Владичин Хан за 2023. годину

WordЗакључак - Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан за 2023. годину
Седамнаеста седница Скупштине, 14.11.2022. годинеВреме почетка седнице:Среда, 14. новембар 2022. године у 13,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за седамнаесту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordOдлука о изменама и допунама Одлуке о Буџету општине Владичин Хан за 2022. годину (Р Е Б А Л А Н С   2)

WordРешење о именовању Локалног савета родитеља

WordСтамбена стратегија општине Владичин Хан 2022-2029. (ПРЕДЛОГ)

WordЗакључак - Стамбена стратегија општине Владичин Хан
Шеснаеста седница Скупштине, 26.09.2022. годинеВреме почетка седнице:Понедељак, 26. септембар 2022. године у 11,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за шеснаесту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordОдлука о броју деце у васпитним групама у предшколској установи „Пчелица“ Владичин Хан

WordОдлука о Спровођењу јавног конкурса  за избор директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordЈавни конкурс за избор директора Јaвног предузећа за комунално уређење Владичин Хан, Владичин Хан

WordОдлука о радноправном статусу председника Скупштине општине И заменика председника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о приступању промени Статута Општине Владичин Хан

WordОдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordОдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на ценовник производа и услуга ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Савета за здравље Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова школског одбора Техничке школе Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал

WordРешење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата председника и чланова Савета за здравље Општине Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Другу измену Посебног програма коришћења средстава буџета Општине Владичин Хан за 2022.годину

WordЗакључак о давању сагласности на Другу измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину

WordЗакључак - рурални развој пољопривреде

WordЗакључак - сагласност на Измену и допуну Програм рада Установe Спортски центар “Куњак“ Владичин Хан
Петнаеста седница Скупштине, 30.06.2022. годинеВреме почетка седнице:Четвртак, 30. јун 2022. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за петнаесту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordOдлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину (Р Е Б А Л А Н С   1)

WordOдлука о давању сагласности за извођење радова

WordOдлука о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе општине Владичин Хан

WordOдлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Владичин Хан

WordOдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину

WordOдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

WordРешење о именовању председника и чланова  Надзорног одбора Јавног предузећа  за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе „Војвода Радомир Путник“ У Џепу

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о престанку функције директора Установе Спортски Центар „Куњак“ Владичино Хан

WordРешење о именовању директора Установе Спортски Центар „Куњак“ Владичино Хан

WordЗакључак Извештаја о пословању за ЈП Водовод

WordЗакључак - Прва измена Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан за 2022. годину

WordЗакључак - Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје Општине Владичин Хан за 2022. годину

WordЗакључак - Извештај о пословању Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2021. годину

WordЗакључак - Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Владичин Хан за 2021. годину

WordЗакључак о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан за 2022. годину- измена 1

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2022. години – измена 1 ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовном годишњем финансијском  извештају за 2021. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП“Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак - Оперативни план за одбрану од поплава на водама II реда на територији Општине Владичин Хан за 2022. годину

WordЗакључак - План рада Општинског Штаба за ванредне ситуације  Општине Владичин Хан за 2022. годину

WordЗакључак - Годишњи извештај о раду Савета за међунационалне односе у Општини Владичин Хан за 2021. годину
Четрнаеста седница Скупштине, 19.04.2022. годинеВреме почетка седнице:Уторак, 19. април 2022. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за четрнаесту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлуку о давању сагласности за извођење радова

WordОдлуку о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата општинског правобраниоца Општине Владичин Хан

WordРешење о постављењу  општинског правобраниоца Општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова управног одбора Предшколске установе „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности  на употребу имена Општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова управног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан

WordЗАКЉУЧАК
Тринаеста седница Скупштине, 10.02.2022. годинеВреме почетка седнице:Четвртак, 10. фебруар 2022. године у 17,30 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за тринаесту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлуку о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан, улица Цара Душана

WordОдлуку о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан, крак улице Јована Јовановића Змаја

WordОдлуку о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан, крак улице Јована Јовановића Змаја са окретницом

WordОдлуку о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан, улица Живојина Мишића

WordОдлуку о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан, део улице Саве Ковачевића

WordОдлуку о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан, улица Иве Андрића

WordОдлуку о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан, новопројектована I улица у насељу Полом

WordОдлуку о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан, новопројектована II улица у насељу Полом

WordОдлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordОдлуку о повећању основног капитала Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију Водовод Владичин Хан

WordОдлуку о радноправном статусу председника Скупштине општине и заменика председника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлуку о разрешењу чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Владичин Хан и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије Општине Владичин Хан

WordОдлуку о повећању основног капитала Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан, Владичин Хан

WordРешење

WordРешење о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Посебног програма коришћења средстава буџета општине Владичин Хан за 2022. годину

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак


Дванаеста седница Скупштине, 26.12.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 26. децембар 2021. године у 13,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за дванаесту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јaвног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЈавни конкурс за избор директора Јaвног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак о усвајању кадровског плана Општинског правобранилаштва Општине Владичин Хан за 2022. годину

WordКадровски план Општинског правобранилаштва Општине Владичин Хан за 2022. годину

WordЗакључак о усвајању кадровског плана Општинске управе Општине Владичин Хан за 2022. годину

WordКадровски план Општинске управе Општине Владичин Хан за 2022. годину

WordОдлука о конверзији потраживања повериоца у трајни улог Холдинг компаније памучни комбинат „YUMCO“ А.Д. Врање

WordОдлука о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама

WordОдлука о матичним подручјима на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о прибављању путем изградње

WordОдлука о усвајању прве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Влади Републике Србије да пренесе право јавне својине Општине Владичин Хан на кп.бр. 332/2 КО Владичин Хан у јавну својину Републике Србије

WordЗакључак

WordПрограм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине владичин хан за 2022. годину

WordРешење о именовању председника и чланова  Надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање  и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању члановашколског одбора Основне школе „Војвода Радомир Путник“ у Џепу

WordРешење о образовању комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата председнику и члановима  надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата председнику и члановима  надзорног одбора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење

WordПрве измене и допуне Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава буџета општине Владичин Хан за 2022. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2022. години ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан


Једанаеста седница Скупштине, 07.11.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 07. новембар 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за једанаесту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију Водовод Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану

WordРешење о именовању Локалног савета родитеља

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2021. години - измена 2 за Јавно предузеће за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан


Десета седница Скупштине, 10.10.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 10. октобар 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за десету седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о давању сагласности за извођење радова на кп.бр. 1263/1 у КО Житорађе

WordОдлука о давању сагласности за извођење радова на кп.бр. 3751/16 у КО Прекодолце

WordОдлука о давању сагласности за извођење радова на на објекту бр. 1 на кп.бр. 334/2 у КО Владичин Хан

WordОдлука о изради прве Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordРешење о измени Решења о образовању савета за привреду и саобраћај Скупштине општине Владичин Хан


Девета седница Скупштине, 03.10.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 3. октобар 2021. године у 13,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за девету седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordМишљење

WordОдлука о усвајању Просторног плана општине Владичин Хан

WordПросторни план општине Владичин Хан - садржај

WordПросторни план општине Владичин Хан - текстуални део

Просторни план општине Владичин Хан - текстуални и графички део


Осма седница Скупштине, 25.07.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 25. јул 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за осму седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordРешење о образовању Kомисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о именовању енергетског менаџера општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама Одлуке О БУЏЕТУ Општине Владичин Хан за 2021. годину(Ребаланс 1)

WordОдлука о ослобађању плаћања накнаде за коришћење површина јавне намене

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о избору члана Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о престанку дужности директора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о престанку функције члана Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о образовању стручне Комисије за израду годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2021. години - измена 1-  ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак


Седма седница Скупштине, 27.06.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 27. јун 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за седму седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришђење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка по редовном годишњем финансијском извештају за 2020. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП“Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак


Шеста седница Скупштине, 23.05.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 23. мај 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за шесту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о усвајању Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordТекстуални део Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordРешење

WordРешење о измени решења о образовању комисије за мандатно-имунитетска и администартивна питања и избор и именовање Скупштине општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак


Пета седница Скупштине, 11.04.2021. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 11. април 2021. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за пету седницу Скупштине општине Владичин Хан

WordПозив и предлог дневног реда за пету седницу Скупштине општине Владичин Хан која је требала да се одржи 21.03.2021. у 10,00 часова

WordОбавештење о одлагању седнице која је требала да се одржи 21.03.2021. у 10,00 часова

Усвојена акта:WordОдлука о одређивању назива улица и тргова на подручју општинe Владичин Хан

WordОдлука о ангажовању независне – комерцијалне  ревизије за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о прихватању удела без накнаде у капиталу FULL PROTECT Д.О.О. Београд

WordОдлука о управљању гробљима и сахрањивању

WordОдлука о предлогу Републичкој ДИРЕКЦИЈИ ЗА ИМОВИНУ Републике Србије за успостављање права стварне службености у корист општине Владичин Хан на парцелама у јавној својини Републике Србије

WordОдлука о водоводу и канализацији

WordОдлука

WordОдлука о одржавању улица и путева

WordСредњорочни план општине Владичин Хан за период 2021-2023

WordРешење

WordРешење

WordРешење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе «Пчелица» Владичин Хан

WordРешење о избору члана Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о престанку функције члана Општинског већа општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак


Четврта седница Скупштине, 27.12.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 27. децембар 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за четврту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о давању објекта на коришћење Предшколској  установи „ПЧЕЛИЦА“  Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама пословника Скупштине општине Владичин Хан

WordПрограм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Владичин Хан за 2021. годину

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2021. години ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак Програм отуђења

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава буџета општине Владичин Хан за 2021. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак Центар за културне делатности

WordЗакључак Центар за социјални рад

WordЗакључак Комунално

WordЗакључак ЈП Водовод

WordЗакључак Куњак

WordЗакључак Пчелица


Трећа седница Скупштине, 06.12.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 06. децембар 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:БИОСКОПСКА САЛА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН , Николе Тесле број 2


WordПозив и предлог дневног реда за трећу седницу Скупштине општине Владичин Хан

WordОбавештење можете преузети овде

Усвојена акта:WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Владичин Хан

WordОдлука о боравишној такси

WordОдлука о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о димничарским услугама на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о пијацама на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

WordОдлука о обављању комуналне делатности зоохигијене

WordОдлука о образовању комисије за планове општине Владичин Хан

WordОдлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и општем комуналном уређењу општине Владичин Хан

WordОдлука о одржавању јавних зелених површина

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о радном времену објеката у угоститељству, трговини, занатству и другим делатностима на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о усвајању плана детаљне регулације занатског центра у Владичином Хану

WordПравилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавним набавкама

WordПравилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује

WordОдлука о конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу FULL PROTECT Д.О.О. Београд

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о именовању Локалног савета родитеља

WordРешење о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан

WordРешење о именовању Комисије за планове општине Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал

WordРешење о измени решења о именовању чланова Управног одбора ПУ „Пчелица“ Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“  у Владичином Хану

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2020. годину

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Посебног  програма  коришћења средстава буџета општине Владичин Хан за  2020.годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Програм пословања  предузећа за 2020.годину (Измена 1) ЈП «Водовод» Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2020. години (измена бр.1) ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

WordПлан детаљне регулације занатског центра у Владичином Хану

WordКадровски план Општинске управе општине Владичин Хан за 2021. годину

WordКадровски план Општинског правобранилаштва општине Владичин Хан за 2021. годину

Друга седница Скупштине, 13.09.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 13. септембар 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за другу седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлукa о усвајању  друге измене Плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан(КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)

WordДруге измене Плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан

WordОдлука о давању сагласности

WordРешење

WordОдлука о повећању основног капитала „Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан“  Владичин Хан

WordЗакључак

WordРешење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

WordРешење о измени Решења о именовању председника и чланова  Надзорног одбора Јавног предузећа  за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора УСЦ „Куњак“  Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владичин Хан

WordОдлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешења о образовању Савета за буџет и финансије Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Управног одбора УСЦ „куњак" Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordОдлука о давању сагласности за извођење радова

WordОдлука о измени Одлуке о изради плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordОдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordОдлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину (Р Е Б А Л А Н С   1)

Конститутивна седница Скупштине, 23.08.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 23. август 2020. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за конститутивну седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору чланова Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о избору председника Општине Владичин Хан

WordРешење о избору председнице Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору заменика председника Општине Владичин Хан

WordРешење о избору заменика председника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о постављењу секретара Скупштине општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

12

Преузето: