Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
Detaljna prognoza vremena

Lista novosti   Slike  Verzija za štampu

Ponedeljak, 2. Mart 2020.

Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine

Grb Republike Srbije

R E P U B L I K AS R B I J A


MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE


u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon i 9/20)o g l a š a v a


RANI JAVNI UVID


povodom izrade


PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE


OD 2021. DO 2035. GODINEOdluka o izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine doneta je na sednici Vlade i objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 48/19.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 2. do 16. marta 2020. godinena zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostora, očekivanim efektima planiranja, i dr.

Elaborat za rani javni uvid prezentovan je na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,www.mgsi.gov.rs.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogudostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formiMinistarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida,zaključno sa 16. martom 2020. godine.WordElaborat za rani javni uvid Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine.


JPGGrafički prilog 1.


JPGGrafički prilog 2.


JPGGrafički prilog 3.
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 3.803.539