Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Načelnik Verzija za štampu

Rukovođenje

Opštinskom upravom rukovodi načelnik.

Za načelnika Opštinske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.


Postavljenje načelnika Opštinske uprave

Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.

Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi raspoređuje načelnik Opštinske uprave.


Odgovornost načelnika

Načelnik za svoj rad i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću u skladu sa ovim statutom i odlukom o Opštinskoj upravi.

Opštinsko veće može razrešiti načelnika na osnovu obrazloženog predloga predsednika Opštine ili najmanje dve trećine članova Opštinskog veća.

Predlog za razrešenje načelnika može podneti i najmanje trećina odbornika Skupštine opštine.Na funkciji načelnika Opštinske uprave opštine Vladičin Han, nalazi se Miloš Stojanović, diplomirani pravnik iz Vladičinog Hana, s. Mrtvica.


Nacelnik Opstinske uprave


Miloš Stojanović

diplomirani pravnik

Načelnik Opštinske uprave

nacelnik@vladicinhan.org.rs


Rođen je 28.10.1981. godine u Surdulici, a živi u selu Mrtvica, opština Vladičin Han. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 2006. godine. Od 01.09.2006. godine do 01.09.2007. godine volontirao kao pripravnik u Opštinskoj upravi Vladičin Han. Od 01.09.2007. godine zaposlen u Opštinskoj upravi Vladičin Han u imovinsko-pravnoj službi. Od 01.06.2017. godine obavljao poslove v.d. načelnika Opštinske uprave Vladičin Han.

U okviru imovinsko pravne službe radio je na poslovima koji su uključivali obradu i odlučivanje u predmetima potpune i nepotpune eksproprijacije zemljišta, deeksproprijacije zemljišta, administrativnog prenosa nepokretnosti, izdavanje tapija, restituciju zemljišta, vraćanje utrina i pašnjaka, postupke utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta, postupke otuđenja građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom, postupke pribavljanja neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini, predlagao nadležnim organima donošenje odgovarajućih opštih i pojedinačnih akata potrebnih za efikasniji rad na navedenim poslovima, pripremao nacrte odluka i ugovora o korišćenju i raspolaganju imovinom, učestvovao u radu Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje, davanje u zakup, pribavljanje i razmenu građevinskog zemljišta u javnoj svojini, vodio evidencije o kretanju predmeta od podnošenja zahteva do arhiviranja, postupao po zamolnicama drugih organa, organizovao uviđaje na terenu i obavljao druge poslove po nalogu načelnika opštinske uprave i rukovodioca odeljenja.

Poseduje sertifikat za upravljanje projektima i sertifikat za izradu ugovora po FIDIK proceduri.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 4.644.667