Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Služba za poslove organa opštine Verzija za štampu
Služba za poslove organa opštine
Rukovodilac organizacione jednice-
Kontakt telefon017/472-370
E-mailskupstinskasluzba@vladicinhan.org.rs


Služba za poslove organa opštine


Vrši poslove Opštinske uprave koji se odnose na: stručne savetodavne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine opštine, Predsednika opštine i Opštinskog veća.

Priprema akta i pruža svu potrebnu pomoć predsedniku Skupštine i Predsedniku opštine, pri predlaganju načina rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine, priprema akte koje Predsednik opštine donosi ili predlaže Opštinskom veću i skupštine opštine, priprema i obrađuje materijale za rad Predsednika opštine i materijale za njegovo učestvovanje u radu Skupštine opštine, stara se o saradnji Predsednika opštine sa skupštinom opštine, državnim organima, predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Vladičin Han, organizuje sastanke kojima predsedava ili na kojima učestvuje predsednik Skupštine i Predsednik opštine; obavlja poslove u vezi sa pripremom, organizovanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine, Opštinskog veća i radnih tela, pripremanje propisa i drugih akata u oblasti lokalne samouprave i drugim oblastima koje nisu u delokrugu drugih odseka, praćenje njihovog sprovođenja, vođenje evidencije i zapisnika o održanim sednicama i druge poslove iz ove oblasti, postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, osim ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, obavlja stručne i administrativne poslove po podnetim zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti akata koje donosi Skupština opštine, Opštinsko veće, Predsednik opštine; prati aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza, koordinira aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada, vrši prijem stranaka koji se neposredno obraćaju predsedniku Skupštine opštine i Predsedniku opštine, vrši protokolarne poslove povodom prijema domaćih i stranih predstavnika gradova, kulturnih sportskih i drugih predstavnika, povodom dodeljivanja javnih priznanja i druge protokolarne poslove koje odredi predsednik Skupštine opštine i Predsedniku opštine.

Pruža stručnu pomoć odbornicima i odborničkim grupama i stara se o blagovremenom pribavljanju odgovora na odbornička pitanja, poslove u vezi izbora imenovanja i postavljenja kada o tome odlučuje Skupština, izrada Statuta opštine, Poslovnika o radu Skupštine kao i propisa o naknadama troškova i izgubljene zarade odbornicima i članovima radnih tela Skupštine i Opštinskog veća, stručne poslove vezane za dodeljivanje priznanja koja ustanovljava Opština, poslovi informisanja rada Skupštine, Opštinskog veća, njihovih radnih tela i Predsednika opštine; obavlja normativne i upravne poslove iz izvornog delokruga, stara se o obradi i čuvanju svih izvornih akata o radu organa opštine, obavlja preuzete i poverene poslove posebnim zakonom, stručne i administrativno-tehničke poslove za organe opštine.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima iz ovih oblasti po nalogu predsednika Skupštine opštine, Predsednika opštine, sekretara i načelnika Opštinske uprave.


Odluke Skupštine opštine Vladičin Han, možete pogledati u posebnom odeljku.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 4.644.501