Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Opštinska uprava Verzija za štampu

Poštovani građani,


OPŠTINSKA UPRAVA je Vaš servis koji Vam omogućava da što kvalitetnije ostvarite svoja prava i ona ne može da funkcioniše bez Vaše podrške.

Naš cilj je da stvorimo Opštinsku upravu koja će brinuti o građanima, koja će koristiti sve oblike komunikacije, kojoj će usredsređenost na građane i pružanje usluga građanima biti osnovne vrednosti.

U tu svrhu preuzimamo inicijativu u razvijanju dijaloga sa Vama i tražimo načine da usluge učinimo lakše dostupnim Vama i da Vas o njima informišemo.

Sve to od sada imaćete na jednom mestu.

Opštinska uprava obrazovana je kao jedinstvena služba i obavlja poslove u skladu sa Zakonom, Statutom opštine i Odlukom o organizaciji Opštinske uprave opštine Vladičin Han.

U okviru delokruga rada Opštinska uprava:

  • priprema propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće;
  • izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, Predsednika opštine i Opštinskog veća;
  • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima i nadležnosti Opštine;
  • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
  • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
  • obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće;
  • dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, Predsedniku opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje;
  • priprema akte za nadležni organ o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini Opštine;
  • vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini Opštine.


Organizaciona struktura Opštinske uprave opštine Vladičin Han

(* Kliknuti na grafičku šemu za uvećanje)

Organizaciona sema Opstinske uprave Vladicin Han

U Opštinskoj upravi obrazovana su sledeća odeljenja:

U Opštinskoj upravi obrazovana su sledeće službe:

U Odeljenju za finansije i privredu formirani su sledeći odseci:


Opštinskom upravom rukovodinačelnik.


MS WordOvde možete pogledati spisak službenika Opštinske uprave Opštine Vladičin Han ovlašćenih za vođenje upravnog postupka.


MS WordOvde možete pogledati spisak službenika Opštinske uprave Opštine Vladičin Han ovlašćenih za preduzimanje radnji u upravnom postupku do donošenja rešenja.


Ovde možete pogledati informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.


Organi Opštinske uprave smešteni su u zgradi Skupštine opštine Vladičin Han, Svetosavska br. 1.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 4.644.652