Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Општинска управа  
Начелник Верзија за штампу

Руковођење

Општинском управом руководи начелник.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.


Постављење начелника Општинске управе

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе.


Одговорност начелника

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.

Општинско веће може разрешити начелника на основу образложеног предлога председника Општине или најмање две трећине чланова Општинског већа.

Предлог за разрешење начелника може поднети и најмање трећина одборника Скупштине општине.На функцији начелника Општинске управе општине Владичин Хан, налази се Милош Стојановић, дипломирани правник из Владичиног Хана, с. Мртвица.


Nacelnik Opstinske uprave


Милош Стојановић

дипломирани правник

Начелник Општинске управе

nacelnik@vladicinhan.org.rs


Рођен је 28.10.1981. године у Сурдулици, а живи у селу Мртвица, општина Владичин Хан. Дипломирао на Правном факултету у Београду 2006. године. Од 01.09.2006. године до 01.09.2007. године волонтирао као приправник у Општинској управи Владичин Хан. Од 01.09.2007. године запослен у Општинској управи Владичин Хан у имовинско-правној служби. Од 01.06.2017. године обављао послове в.д. начелника Општинске управе Владичин Хан.

У оквиру имовинско правне службе радио је на пословима који су укључивали обраду и одлучивање у предметима потпуне и непотпуне експропријације земљишта, деекспропријације земљишта, административног преноса непокретности, издавање тапија, реституцију земљишта, враћање утрина и пашњака, поступке утврђивања земљишта за редовну употребу објекта, поступке отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом, поступке прибављања неизграђеног земљишта у јавној својини, предлагао надлежним органима доношење одговарајућих општих и појединачних аката потребних за ефикаснији рад на наведеним пословима, припремао нацрте одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином, учествовао у раду Комисије за спровођење поступка јавног надметања за отуђење, давање у закуп, прибављање и размену грађевинског земљишта у јавној својини, водио евиденције о кретању предмета од подношења захтева до архивирања, поступао по замолницама других органа, организовао увиђаје на терену и обављао друге послове по налогу начелника општинске управе и руководиоца одељења.

Поседује сертификат за управљање пројектима и сертификат за израду уговора по ФИДИК процедури.

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 5.726.553