Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Одлуке скупштине  
Скупштински сазив 2016-2020 Верзија за штампу
12

Четрдесет друга седница Скупштине, 1.03.2020. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 1. март 2020. године у 12,30 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за 42. седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о ангажовању независне – комерцијалне ревизије за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordОдлука о измени и допуни одлуке о одређивању аутобуских стајалишта на територији Општине Владичин Хан

WordОдлука о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врше органи Општине Владичин Хан

WordОдлука о мањим монтажним објектима привременог карактера на територији Општине Владичин Хан

WordОдлука о накнадама за коришћење јавних добара Општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о прибављању непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценовнику услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о именовању изборне комисије Општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Пчелица“ Владичин Хан

WordРешење о разрешењу Изборне комисије општине Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

WordРешење

WordЗакључак

WordЗакључакИзвештаји о раду установа и органа Општине Владичин Хан за 2019. годину:

Четрдесет прва седница Скупштине, 22.12.2019. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 22. децембар 2019. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за 41. седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину

WordОдлука о изради друге измене Плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан(КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)

WordОдлука о изради Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordОдлука о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Владичин Хан

WordОдлука о размени грађевинског земљишта

WordЗакључак

WordПрограм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Владичин Хан за 2020. годину

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења средстава буџета општине Владичин Хан за 2020. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2019. години (измена бр.2) ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2020. години ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак

WordКадровски план Општинског правобранилаштва општине Владичин Хан за 2020. годину

WordЗакључак

WordКадровски план Општинске управе општине Владичин Хан за 2020. годину

WordЗакључак

WordПлан развоја општине Владичин Хан 2019-2026

WordЗакључци - Програм пословања и План рада - интегрални текст

Четрдесета седница Скупштине, 24.11.2019. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 24. новембар 2019. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за 40. седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о давању начелне сагласности УСЦ „КУЊАК“ Владичин Хан за давање у закуп пословног простора, опреме и инвентара на одређено време у сврху угоститељске делатности

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину (Р Е Б А Л А Н С 2)

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење

WordРешење

WordРешење

WordРешење о именовању Локалног савета родитеља

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

Тридесет девета седница Скупштине, 1.09.2019. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 1. септембар 2019. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:"CONNECTION" центар, ул. Жикице Јовановића Шпанца, насеље Кула у Владичином Хану


WordПозив и предлог дневног реда за 39. седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Кржинце

WordОдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordОдлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordОдлука о такси превозу путника и лимо сервису на територији oпштине Владичин Хан

WordОдлука о уређењу парка Врле на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о давању посебног дела зграде - пословни простор на коришћење Општинској управи општине Владичин Хан

WordОдлука о прибављању непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на ценовник радова и услуга ЈП „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова управног одбора Предшколске установе „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета Општине Владичин Хан у 2019.години (измена бр.1) ЈП «Водовод» Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Програм пословања предузећа за 2019.годину (Измена 1) ЈП «Водовод» Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2019. годину

WordЗакључак о давању сагласности на Прву измену Посебног програма коришћења средстава буџета општине Владичин Хан за 2019.годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак

Тридесет осма седница Скупштине, 9.06.2019. годинеВреме почетка седнице:Недеља, 9. јун 2019. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за 38. седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о доношењу Програма комасације земљишта за делове катастарских општина Грамађе и Врбово на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о допуни одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о држању домаћих животиња на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о именовању енергетског менаџера Општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину (Р Е Б А Л А Н С 1)

WordОдлука о радноправном статусу председника Скупштине и заменика председника Скупштине општине Владичин Хан

WordПравилник о додељивању награде „28. Јун“

WordРешење о давању сагласности на одлуку о измени и допуни ценовника услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2018. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП „Водовод“ Владичин Хан

Тридесет седма седница Скупштине, 24.05.2019. годинеВреме почетка седнице:Петак, 24. мај 2019. године у 17,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за 37. седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину

Adobe readerИзвештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2018. годину

WordОдлука о јавним расправама

WordОдлука о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Владичин Хан

WordРешење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о измени решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

WordРешење

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

Тридесет шеста седница Скупштине, 07.04.2019. годинеWordОдлука о Општинском већу Општине Владичин Хан

WordОдлука о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о димничарским услугама на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о јавној расвети на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о организацији Општинске управе општине Владичин Хан

WordOдлукa о пијацама на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о погребним делатностима на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о одређивању делова катастарских општина Грамађе и Врбово за уређење пољопривредног земљишта кроз поступак комасације и изради Програма комасације

WordOдлукa о Правобранилаштву општине Владичин Хан

WordOдлукa о признању трошкова инвестиционог одржавања непокретности са утврђеним процентом умањења месечне закупнине

WordOдлукa о управљању комуналним отпадом на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordПословник Скупштине општине Владичин Хан

WordПравилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Влaдичин Хан за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења

Прилози уз претходну одлуку:WordПравилник о утврђивању јавног интереса

Тридесет пета седница Скупштине, 17.03.2019. годинеWordИзмене и допуне планских докумената: измене и допуне плана генералне регулације за насеље Владичин Хан и плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordОдлука о усвајању измена и допуна планских докумената измене и допуне плана генералне регулације за насеље Владичин Хан и плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању Локалног савета родитеља

WordРешење о престанку функције директора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

Тридесет четврта седница Скупштине, 03.03.2019. годинеWordOдлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о накнадама за коришћење јавних добара општине Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о давању начелне сагласности УСЦ „Куњак“ Владичин Хан за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације

WordСтатут општине Владичин Хан

Тридесет трећа седница Скупштине, 20.01.2019. годинеWordOдлука о ангажовању независне – комерцијалне ревизије за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину

WordOдлука о изради Плана детаљне регулације занатског центра у Владичином Хану

WordOдлука о изради Просторног плана Општине Владичин Хан

WordOдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordOдлука о усвајању Плана детаљне регулације денивелисане раскрснице Грамађе на аутопуту Е75

WordOдлука о изради Просторног плана Општине Владичин Хан

WordOдлука о усвајању Плана детаљне регулације регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији општине Владичин Хан

WordПлан детаљне регулације денивелисане раскрснице Грамађе на ауто-путу Е75, Општина Владичин Хан

WordПлан детаљне регулације регионалног постројења за прећишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова управног одбора Предшколске установе „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан

Тридесет друга седница Скупштине, 16.12.2018. годинеWordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Лепеница и КО Сува Морава

WordOдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordОдлука о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама

WordОдлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију ВОДОВОД Владичин Хан

WordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлука о успостављању сарадње Општине Владичин Хан са градовима и општинама у сливу Јужне Мораве

WordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Војвода Радомир Путник“ у Џепу

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал

WordРешење о престанку функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак - Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordЗакључак - Кадровски план Општинског правобранилаштва Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordЗакључак - Кадровски план Општинске управе Општине Владичин Хан за 2019. годину

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција и средстава буџета општине Владичин Хан у 2019.години ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2019.години ЈП за водоснабдевање и канализацију «Водовод» Владичин Хан

Тридесет прва седница Скупштине, 04.11.2018. годинеWordOдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину (Ребаланс 2)

WordOдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

Тридесета седница Скупштине, 28.10.2018. годинеWordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordОдлука о уређењу кп. бр. 2629 КО Прекодолце

WordОдлука о давању објекта на коришћење Дому здравља Владичин Хан, ул. Николе Тесле бб

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал

Двадесет девета седница Скупштине, 07.10.2018. годинеWordОдлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordОдлука о чувању пословних књига и докумената Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordОдлука о окончању поступка ликвидације над Јавним предузећем Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordОдлука о расподели ликвидационог остатка Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordОдлука о усвајању изјаве ликвидационог управника Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordОдлука о усвајању завршног ликвидационог биланса Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији и извештаја о спроведеном поступку ликвидације Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordРешење

WordРешење

Двадесет осма седница Скупштине, 16.09.2018. годинеWordОдлука о комуналној инспекцији

WordОдлука о отпису дуга субјекта приватизације „Друштва за одржавање зграда“ Београд

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у јавној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у државној својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану

WordРешење о именовању чланова школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о именовању директора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordЗакључак

WordЗакључак

Двадесет седма седница Скупштине, 18.07.2018. годинеWordОдлука о конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу субјекта приватизације Симпо АД Врање

WordРешење о образовању Локалног Савета за запошљавање Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Савета за здравље Општине Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата председника и чланова Савета за здравље Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

WordЗакључак

Двадесет шеста седница Скупштине, 24.06.2018. годинеWordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину (Ребаланс 1)

WordПравилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за програме и пројекте од јавног интереса које реализују удружења

WordРешење о давању сагласности на одлуку о измени и допуни ценовника услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о измени решењао именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordЗакључак

Двадесет пета седница Скупштине, 09.06.2018. годинеWordOдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину

WordOдлука о улагању у капитал ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordOдлука о улагању у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата чланова Савета за међунационалне односе у општини Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе „Војвода Радомир Путник“ у Џепу

WordРешење о избору чланова Савета за међунационалне односе у Општини Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на измењен посебан програм коришћења средстава буџета Општине Владичин Хан за 2018.годину ЈП за Комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на измењени Посебан програм коришћења субвенција буџета Општине Владичин Хан у 2018.годину ЈП за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП „Водовод“ Владичин Хан

Двадесет четврта седница Скупштине, 17.05.2018. годинеWordOдлука о измени и допуни Одлуке о располагању покретним стварима које су јавна својина Општине Владичин Хан

WordOдлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Владичин Хан

WordOдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Владичин Хан

Двадесет трећа седница Скупштине, 13.05.2018. годинеWordOдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о давању начелне сагласности УСЦ „Куњак“ Владичин Хан за давање у закуп непокретности, пратеће опреме и инвентара на одређено време у сврху угоститељске делатности

WordРешење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о престанку дужности директора Дома здравља Владичин Хан

Двадесет друга седница Скупштине, 07.05.2018. годинеWordOдлукa о гашењу изворишта „Kуњак“

WordOдлукa o организацији и функционисању система заштите и спасавања и цивилне заштите на територији општине Владичин Хан

WordOдлукa о давању објеката на коришћење УСЦ „Kуњак“ Владичин Хан

WordOдлукa о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Установе Спортски центар „Куњак“ Владичин Хан

WordРешење о престанку функције директора Установе Спортски центар „Куњак“ Владичин Хан

Двадесет прва седница Скупштине, 05.04.2018. годинеWordOдлука о измени пословника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Oпштине Владичин Хан

WordOдлука о размени грађевинског земљишта

WordOдлука о изради плана детаљне регулације денивелисане раскрснице Грамађе на аутопуту Е75

WordOдлука о начину прикупљања статистичких података

WordOдлука о одржавању јавних расправа

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора установе Спортски центар „Куњак“ Владичин Хан

WordРешење о образовању комисије за равноправност полова

WordРешење о разрешењу комисије за равноправност полова

WordЗакључак

Двадесета седница Скупштине, 11.02.2018. годинеWordOдлукa о конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу Холдинг компаније памучни комбинат „Yumco“ A.Д. Врање

WordOдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordOдлукa о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавном својини Републике Србије у корист Општине Владичин Хан

WordOдлукa о ангажовању независне – комерцијалне ревизије за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину

WordOдлукa о отпису дуга субјекта приватизације „Друштва за одржавање зграда“ Београд

WordOдлукa о отпису и конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу грађевинског предузећа ГП „Мостоградња“ АД, Београд

WordOдлукa о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан

WordOдлукa о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан

WordOдлукa о упису оснивачког капитала Општине Владичин Хан у Јавном предузећу за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordOдлукa о давању објекта на коришћење Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан

WordOдлукa о давању објеката на коришћење Предшколској установи „Пчелица“ Владичин Хан

WordOдлукa о упису оснивачког капитала Општине Владичин Хан у Јавном предузећу за комунално уређење Владичин Хан

WordOдлукa о утврђивању минималног износа издвајања за текуће и инвестиционо одржавања заједничких делова зграде и минималног износа накнаде за рад принудно постављеног професионалог управника на територији Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење

WordРешење о престанку мандата директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

Деветнаеста седница Скупштине, 17.12.2017. годинеWordЈавни конкурс за избор директора Јaвног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан

WordОдлука о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину

WordOдлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине владичин хан за 2017. годину (РЕБАЛАНС 4)

WordOдлука о изменама и допунама одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017. годину

WordОдлука о измени и допуни одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о мрежи предшколских установа на територији Општине Владичин Хан

WordОдлука о размени грађевинског земљишта

WordОдлука о реализацији буџета Општине Владичин Хан у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину

WordОдлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан

WordОдлука о спровођењу јавне расправе

WordОдлука о утврђивању накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Општина Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Војвода Радомир Путник“ у Џепу

WordРешење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о престанку функције директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата председнику и члановима надзорног одбора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата председнику и члановима надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordЗакључак о усвајању Кадровског плана Општинске управе Општине Владичин Хан за 2018. годину

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција буџета Општине Владичин Хан у 2018. години ЈП за водоснабдевање и канализацију «Водовод» Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења средстава буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordЗакључак - Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан за 2018. годину

WordЗакључак - Кадровски план Општинског правобранилаштва Општине Владичин Хан за 2018. годину

Осамнаеста седница Скупштине, 10.11.2017. годинеWordОдлука о усвајању измена и допуна плана детаљне регулације индустријска зона, Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)

Adobe readerИзменe и допунe плана детаљне регулације индустријска зона Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)

WordОдлука о изради плана детаљне регулације регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији општине Владичин Хан

WordГрафички прилог

WordОдлука о измени и допуни одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о отпису дуга субјекта приватизације Привредног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга „ЗГОП“ а.д. Нови Сад

WordОдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordОдлука о улагању у капитал Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану

WordЗакључак о давању сагласности на други измењени Програм коришћења субвенција у 2017. години ЈП «Водовод» Владичин Хан

Седамнаеста седница Скупштине, 08.10.2017. годинеWordОдлука о измени и допуни Одлуке о образовању месних заједница за подручје Општине Владичин Хан

WordOдлукао давању сагласности за извођење радова

WordOдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину (РЕБАЛАНС 3)

WordРешење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о именовању комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на подручју општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал

Шеснаеста седница Скупштине, 03.09.2017. годинеWordОдлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

Петнаеста седница Скупштине, 27.08.2017. годинеWordОдлука о изради измена и допуна планских докумената измене и допуне плана генералне регулације за насеље Владичин Хан и плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordОдлука о образовању месних заједница за подручје општине Владичин Хан

WordОдлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Владичин Хан за 2017. годину

WordОдлука о измени одлуке о организацији Општинске управе општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о оснивању спортског центра у Владичином Хану

WordРешење о образовању стручне Комисије за израду годишњих Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовном финансијском извештају за 2016. годину „ЈП за комунално уређење“ Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити ЈП „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење

WordЗакључак о давању сагласности на измењени Програм коришћења субвенција ЈП „Водовод“ Владичин Хан за 2017. годину

WordЗакључак

WordЗакључак

Четрнаеста седница Скупштине, 09.07.2017. годинеWordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину (ребаланс 2)

WordОдлука о измени пословника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о приступању израде Стратегије развоја туризма општине Владичин Хан

WordОдлука о радноправном статусу председника Скупштине и заменика председника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење o именовању Комисије за избор чланова радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Владичин Хан

WordРешење о именовању директора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordЗакључак

Тринаеста седница Скупштине, 25.06.2017. годинеWordОдлука о установљењу и додели јавног признања и награде

WordЗакључак

Дванаеста седница Скупштине, 11.06.2017. годинеWordOдлукa о измени и допуни одлуке о оснивању Установе Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство Oпштине Владичин Хан

WordОдлука о измени Статута Општине Владичин Хан

WordОдлука о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Владичин Хан

WordОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да успостави право стварне службености на парцелама у jавном својини Републике Србије у корист општине Владичин Хан

WordОдлука о успостављању права службености пролаза

WordОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2016. годину

WordРешење о давању сагласности на дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан , Владичин Хан за период 2017 -2027. године

WordРешење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Водовод“ Владичин Хан за период од 2017. до 2021. године

WordРешење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Владичин Хан за период 2017-2021. године

WordРешење о давању сагласности на дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Водовод“ Владичин Хан за период од 2017. до 2027. године

WordРешење о измени решења о формирању комисије за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан

WordЗакључак

Једанаеста седница Скупштине, 07.05.2017. годинеWordОдлука о измени одлуке о проглашењу споменика природе „Jовачка језера“

WordОдлука о приступању промени статута Општине Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину

WordОдлука о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о усвајању почетног ликвидационог извештаја Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Општине Владичин Хан

WordРешење о постављењу општинског правобраниоца Општине Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата вршиоца дужности општинског правобраниоца Општине Владичин Хан

Десета седница Скупштине, 26.03.2017. годинеWordОдлука о изменама и допунама одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину

WordОдлука о измени статута Општине Владичин Хан

WordОдлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Владичин Хан

WordОдлука о уређењу стамбеног комплекса у КО Прекодолце

WordОдлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Пчелица“ у Владичином Хану

WordРешење о давању сагласности на одлуку о ценовнику услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на Статут Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

WordРешење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе «Пчелица» Владичин Хан

WordРешење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

Девета седница Скупштине, 26.02.2017. годинеWordОдлука о одређивању простора на територији општине Владичин Хан на коме није дозвољено јавно окупљање

WordОдлука о давању објекта на коришћење Дому здравља Владичин Хан, ул. Николе Тесле ББ

WordОдлука о давању објеката на коришћење ОШ „Свети Сава“ Владичин Хан, ул. Ђуре Јакшића бр. 1/а

WordОдлука о давању објеката на коришћење УСЦ „Куњак“ Владичин Хан

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину (Р Е Б А Л А Н С 1)

WordОдлука о измени и допуни одлуке о радним телима Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о покретању иницијативе за престанак предузећа за управљање Слободном зоном, слободна зона – ЈУГ ДОО Владичин Хан

WordОдлука о покретању иницијативе за престанак друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном ЈУГ - Владичин Хан, Владичин Хан

WordОдлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о приступању промени статута Општине Владичин Хан

WordOдлука о радном времену угоститељских, трговинскисх и занатских објеката на територији Општине Владичин Хан

WordОдлука o усвајању почетног ликвидационог биланса Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан у ликвидацији

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Савета за здравље

WordРешење о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

WordРешење

WordРешење

WordЗакључак

WordЗакључак о давању сагласности на програм коришћења субвенција буџета Општине Владичин Хан у 2017. години ЈП «Водовод» Владичин Хан

WordЗакључак о давању сагласности на посебан програм коришћења средстава буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

Осма седница Скупштине, 25.12.2016. годинеWordОдлука о измени одлуке о изменама и допунама плана детаљне регулације индустријска зона, владичин хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)

WordОдлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

WordОдлука о буџету Oпштине Владичин Хан за 2017. годину

WordОдлука о измени одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о измени пословника Скупштине Општине Владичин Хан

WordОдлука о стављању ван снаге одлуке о грађанском браниоцу Општине Владичин Хан

WordОдлука

WordРeшење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о образовању савета за младе

WordЗакључак

WordЗакључак

WordЗакључак

Седма седница Скупштине, 27.11.2016. годинеWordОдлукa о матичним подручјима на територији Општине Владичин Хан

WordОдлукa о јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Владичин Хан

WordОдлукa о измени и допуни одлуке о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан

WordОдлукa o покретању поступка ликвидације Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан

WordОдлукa о потврђивању мандата одборника Скупштине Општине Владичин Хан

WordОдлукa о престанку мандата одборника Скупштине Општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању Комисије за планове Општине Владичин Хан

Шеста седница Скупштине, 20.11.2016. годинеWordОдлука о изменама и допунама одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину

Пета седница Скупштине, 06.11.2016. годинеWordОдлука

WordОдлука о предлогу републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан

Четврта седница Скупштине, 22.10.2016. годинеWordОдлука o усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан

WordOдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2016. годину (РЕБАЛАНС 2)

WordОдлука о изменама одлуке о локалним комуналним таксама

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину

WordОдлука о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама

WordОдлука о измени и допуни одлуке о образовању Савета за здравље

WordОдлука о измени и допуни одлуке о организацији Општинске управе општине Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordОдлука о образовању комисије за планове Општине Владичин Хан

WordОдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан

WordОдлука о прибављању непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан

WordОдлука о размени грађевинског земљишта

WordОдлука о такси превозу путника на територији општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану

WordРешење о именовању комисије за планове општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова управног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о постављењу вршиоца дужности општинског правобраниоца Општине Владичин Хан

WordРешење о престанку мандата вршиоца дужности општинског правобраниоца Општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану

WordРешење о именовању чланова школског одбора Основне школе "Вук Караџић" Стубал

Трећа седница Скупштине, 14.08.2016. годинеWordГрафички приказ граница и обухвата планског подручја у циљу израде Плана детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ Прекодолце

WordОдлука о измени и допуни Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката

WordОдлука о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ Прекодолце

WordОдлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину израде Плана детаљне регулације саобраћајнице бр.1 у МЗ Прекодолце

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Савета за здравље

WordРешење о именовању представника Општине Владичин Хан за образовање радног тела за вршење надзора и реализацију уговора о поверавању послова сакупљања, одржавања и депоновања смећа

Друга седница Скупштине, 21.07.2016. годинеWordОдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordOдлука о изменама и допунама одлуке о Буџету општине Владичин Хан за 2016. годину (РЕБАЛАНС 1)

WordРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова управног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Дома здравља Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Установе спортски центар „КУЊАК“ Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова управног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова управног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан

WordРешење о именовању председника и чланова управног одбора Установе спортски центар „КУЊАК“ Владичин Хан

WordРешење о оснивању сталних радних тела Скупштине општине Владичин Хан ( савета, комисија и одбора)

WordРешење о образовању општинског штаба за ванредне ситуације

WordЗакључак

Конститутивна седница Скупштине, 20.06.2016. годинеWordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору Председника општине Владичин Хан

WordРешење о избору Председнице Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору Заменика председника општине Владичин Хан

WordРешење о избору Заменика председника скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о избору чланова Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о постављењу Секретара скупштине општине Владичин Хан

12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.632.692