Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Одлуке скупштине  
Скупштински сазив 2012-2016 Верзија за штампу
12


Четрдесет друга седница Скупштине, 11.04.2016. године

WordОдлука о изменама и допунама одлуке о правима из области социјалне заштите на територији општине Владичин Хан
WordОдлука о изменама и допунама одлуке о такси превозу на територији општине Владичин Хан
WordОдлука о изменама и допунама одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Владичин Хан
WordОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2015. годину
WordРешење о формирању комисије за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан
WordРешење о постављењу вршиоца дужности општинског Правобраниоца општине Владичин Хан
WordЗакључак - Оперативни план за одбрану од поплава на водама II реда на територији Општине Владичин Хан за 2016. годину
WordЗакључак - Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Владичин Хан за 2016. годину
Четрдесет прва седница Скупштине, 12.03.2016. године

WordОдлука о измени и допуни одлуке о Правобранилаштву општине Владичин Хан
WordОдлука о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини Општине Владичин Хан
Четрдесета седница Скупштине, 30.01.2016. године

WordОдлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2015. годину
WordРешење о измени решења о именовању Изборне комисије општине Владичин Хан
WordРешење о измени решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације
WordРешење о измени решења о образовању локалног савета за запошљавање општине Владичин Хан
Тридесет девета седница Скупштине, 27.12.2015. године

WordОдлука о Буџету општине Владичин Хан за 2016. годину
WordОдлука о измени одлуке о личном изјашњавању грађана уз потпис за подручје Месне заједнице Прекодолце општина Владичин Хан, ради одлучивања о увођењу самодоприноса за период од 01.12.2015. године до 30.11.2020. године
WordОдлука о измени предлога одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прекодолце
WordОдлука о правима из области социјалне заштите на територији општине Владичин Хан
WordОдлука о такси превозу на територији општине Владичин Хан
WordОдлука о максималној спратности објеката по урбанистичким зонама, целинама и блоковима
WordОдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) У КО Лепеница И КО Сува Морава
WordОдлука о Програму развоја спорта Општине Владичин Хан
WordРешење о престанку mандата председника и чланова Надзорног одбора јавног предузећа “ INFORMATIVNI PRESS CENTAR“ Општине Владичин Хан
WordРешење о именовању вршиоца дужности директора центра за социјални рад Владичин Хан
WordРешење о измени решења о именовању изборне комисије Општине Владичин Хан
WordРешење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Владичин Хан
WordРешење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „INFORMATIVNI PRESS CENTAR“ Општине Владичин Хан
Тридесет осма седница Скупштине, 18.11.2015. године

WordРешење о измени решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора установе спортски центар „КУЊАК“ Владичин Хан
WordОдлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама
WordOдлука о изменама и допунама одлуке о Буџету општине Владичин Хан за 2015. годину (РЕБАЛАНС 2)
WordОдлука о измени Пословника скупштине општине Владичин Хан
WordОдлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште обвезника који не воде пословне књиге за 2015. годину
WordОдлука о измени и допуни Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката
WordОдлука о висини стопе пореза на имовину Општине Владичин Хан
WordРешење о именовању Изборне комисије општине Владичин Хан
WordРешење о измени решења о именовању чланова Управног одбора предшколске установе „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан
WordРешење о разрешењу Изборне комисије општине Владичин Хан
WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора гимназије „Јован Скерлић“ У Владичином Хану
WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора основне школе „Војвода Радомир Путник“ у Џепу
Тридесет седма седница Скупштине, 29.09.2015. године

Adobe readerOдлука о изменама и допунама одлуке о Буџету општине Владичин Хан за 2015. годину (РЕБАЛАНС 1)
Adobe readerOдлука о личном изјашњавању грађана уз потпис за подручје Месне заједнице Прекодолце општина Владичин Хан, ради одлучивања о увођењу самодоприноса за период од 01.12.2015. године до 30.11.2020. године
Adobe readerOдлука о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Владичин Хан
Adobe readerOдлука о Правобранилаштву општине Владичин Хан
Adobe readerOдлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине Општине Владичин Хан, број 360-6/95-03 од 19.05.1995 године
Adobe readerПредлог одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Прекодолце
Тридесет шеста седница Скупштине, 12.08.2015. године

Adobe readerОдлука о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Владичин Хан путем прикупљања писмених понуда
Adobe readerОглас ради отуђења земљишта и пословно производних објекатa у јавној својини Општине Владичин Хан путем прикупљања писмених понуда
Adobe readerРешење о формирању комисије за спровођење поступка отуђења земљишта и пословно производних објеката из јавне својине Општине Владичин Хан
Тридесет пета седница Скупштине, 28.06.2015. године

Adobe readerОдлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа „INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN“ Владичин Хан
Adobe readerОдлука о давању сагласности на процену вредности капитала Јавног предузећа „Informativni press centar Opštine Vladičin Han“ на дан 31.12.2014
Тридесет четврта седница Скупштине, 20.06.2015. године

Adobe readerОдлука о изменама одлуке о локалним комуналним таксама
Adobe readerОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова Управног одбора предшколске установе „Пчелица“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора јавног предузећа Дирекцијa за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Adobe readerРешење о престанку мандата председника Надзорног одбора јавног предузећа Дирекцијa за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
Adobe readerРешење - сагласност на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан


Тридесет трећа седница Скупштине, 24.04.2015. године

Adobe readerРешење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Informativni press centar opštine Vladičin Han
Adobe readerРешење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа Informativni press centar opštine Vladičin Han
Adobe readerРешење о измени решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Adobe readerЗакључак - Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Владичин Хан за 2015. годину
Adobe readerЗакључак - Оперативни план за одбрану од поплава на водама II реда на територији Општине Владичин Хан за 2015. годину


Тридесет друга седница Скупштине, 24.03.2015. године

Adobe readerОдлука о давању сагласности
Adobe readerОдлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа „Informativni press centar Opštine Vladičin Han“ Владичин Хан
Adobe readerОдлука о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Владичин Хан
Adobe readerОдлука о помоћи у обнови оштећених породичних стамбених објекaтa на територији Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о помоћи у обнови порушених породичних стамбених објеката на територији Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о помоћи у обнови за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објекaтa на територији Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању директора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о оснивању сталних радних тела Скупштине општине Владичин Хан (савета, комисија и одбора)
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова управног одбора Установе спортски центар „КУЊАК“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова управног одбора Дома здравља Владичин Хан
Adobe readerРешење о образовању Савета за младе
Adobe readerРешење о престанку функције вршиоца дужности директора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан


Тридесет прва седница Скупштине, 26.02.2015. године

Adobe readerОдлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Adobe readerОдлука о измени и допуни одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о моделу и методу приватизације Јавног предузећа „INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN“ Владичин Хан
Adobe readerОдлука о стављању ван снаге одлуке о измени и допуни одлуке о висини трошкова уређења грађевинског земљишта


Тридесета седница Скупштине, 31.01.2015. године

Adobe readerОдлука о висини закупа пословно производних објеката у јавној својини Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова управног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан


Двадесет девета седница Скупштине, 20.12.2014. године

Adobe readerОдлука о проглашењу споменика природе „Јовачка језера“
Adobe readerОдлука о буџету Општине Владичин Хан за 2015. годину
Adobe readerОдлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама
Adobe readerОдлука о измени и допуни одлуке о висини трошкова уређења грађевинског земљишта
Adobe readerОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о предлогу Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о давању на коришћење Предшколској установи „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан, зграде бр. 1, саграђене на кп. бр. 1502 КО Лепеница
Adobe readerОдлука о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Општина Владичин Хан
Adobe readerОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о образовању стручне комисије за израду годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Adobe readerРешење о измени решења о образовању општинског штаба за ванредне ситације
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора дома здравља Владичин Хан


Двадесет осма седница Скупштине, 12.11.2014. године

Adobe readerОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору чланова општинског већа Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору Председника општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору Заменика председника општине Владичин Хан


Двадесет седма седница Скупштине, 10.11.2014. године

Adobe readerОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о располагању покретним стварима које су јавна својина Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о престанку функције председника општине, заменика председника општине и чланова општинског већа Општине Владичин Хан


Двадесет шеста седница Скупштине, 06.10.2014. године

Adobe readerОдлука о давању сагласности на Меморандум о разумевању између Републике Србије, Општине Крупањ, Општине Владичин Хан и Привредног друштва «ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ JEANCI SERBIA DOO LESKOVAC» д.о.о. Београд са седиштем у Лесковцу


Двадесет пета седница Скупштине, 12.09.2014. године

Adobe readerОдлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине из јавне својине Републике Србије – корисника ЈП „Србијашуме“ Београд у јавну својину Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о покретању иницијативе за приватизацију Јавног предузећа „INFORMATIVNI PRESS CENTAR“ Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Владичином Хану
Adobe readerРешење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа INFORMATIVNI PRESS CENTAR Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора Установе спортски центра „КУЊАК“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „INFORMATIVNI PRESS CENTAR“ Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова Управног одбора дечјег вртића „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о престанку мандата Директора јавног предузећа INFORMATIVNI PRESS CENTAR Општине Владичин Хан


Двадесет четврта седница Скупштине, 16.08.2014. године

Adobe readerOдлука о изменама и допунама одлуке о Буџету општине Владичин Хан за 2014. годину (Р Е Б А Л А Н С 1)
Adobe readerОдлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације индустријска зона, Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава И КО Грамађе)
Adobe readerОдлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације индустријска зона Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава И КО Грамађе)
Adobe readerОдлука о предлогу Влади Републике Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине за остало грађевинско земљиште из јавне својине Републике Србије – корисника ОШ „Бранко Радичевић“ у јавну својину Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом
Adobe readerОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2013. годину
Adobe readerРешење о сагласности на измену и допуну Статута Јавног предузећа Informativni Press Centar Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању чланова Школског одбора основне школе "Бранко Радичевић" у Владичином Хану
Adobe readerРешење о именовању чланова Школског одбора гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану


Двадесет трећа седница Скупштине, 01.06.2014. године

Adobe readerОдлукa о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом
Adobe readerРешење о именовању Директора дома здравља Владичин Хан
Adobe readerРешење о давању сагласности на статут ЈП ИПЦ
Adobe readerРешење о именовању чланова Школског одбора основне школе «Свети Сава» у Владичином Хану
Adobe readerРешење о именовању чланова Школског одбора основне школе «Војвода Радомир Путник» у Џепу
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора центра за социјални рад Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу Вршиоца дужности директора дома здравља Владичин Хан
Adobe readerЗакључак о стављању ван снаге закључка Скупштине општине Владичин Хан број 06-36/92-04 од 03.11.1992. године


Двадесет друга седница Скупштине, 05.05.2014. године

Adobe readerОдлука о измени одлуке о располагању непокретностима – пословно производним објектима у јавној својини Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о измени и допуни одлуке о усклађивању Оснивачког акта јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан
Adobe readerОдлука о измени и допуни одлуке о усклађивању Оснивачког акта јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о измени и допуни одлуке о усклађивању Оснивачког акта јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerОдлука о прибављању непокретности и располагању непокретностима-отуђењем пословно производних објеката у јавној својини Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о прихватању понуде ЈП „Путеви Србије“
Adobe readerОдлука о усклађивању Оснивачког акта јавног предузућа Информативни press центар општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о задуживању општине
Adobe readerРешење о именовању Директора установе Спортски центар „Куњак“ У Владичином Хану
Adobe readerРешење о именовању Председника и чланова савета за здравље
Adobe readerРешење о разрешењу Вршиоца дужности директора установе Спортски центар „Куњак“ у Владичином Хану
Adobe readerЗакључак о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владичин Хан за 2014. годину


Двадесет прва седница Скупштине, 13.04.2014. године

Adobe readerОдлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама
Adobe readerОдлука о измени и допуни пословника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о мрежи предщколских установа на територији опщтине Владишин Хан
Adobe readerОдлука о одређивању стана за социјално становање
Adobe readerОдлука о располагању непокретностима – пословно производним објектима у јавној својини општине Владичин Хан


Двадесета седница Скупштине, 19.03.2014. године

Adobe readerОдлука о усвајању Плана генералне рагулације насеља Владичин Хан
[3,40 MB]Adobe readerИзмена и допуна Плана генералне регулације за насеље Владичин Хан

Adobe readerОдлука о ангажовању предузећа за ревизију за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2013. годину
Adobe readerОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлуку о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о процени вредности капитала „Дирекције за грађевинско земљиште и путеве" Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о процени вредности капитала „Информативног пресс центра“ Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о процени вредности капитала Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан
Adobe readerОдлука о процени вредности капитала Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerРешење о допуни решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Информативни пресс центар“ Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању Вршиоца дужности директора центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору члана Општинског већа општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
Adobe readerРешење о образовању комисије за равноправност полова
Adobe readerРешење о престанку функције Вршиоца дужности директора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о престанку функције члана Општинског већа општине Владичин Хан
Adobe readerЗакључак о доношењу Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији Општине Владичин Хан за 2014 годину


Деветнаеста седница Скупштине, 30.01.2014. године

Adobe readerОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о допуни решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан


Осамнаеста седница Скупштине, 24.01.2014. године

Adobe readerОдлука о усвајању Плана детаљне регулације индусtријске зоне на територији КО Стубал
[9,52 MB]Adobe readerПлан детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Стубал
[4,10 MB]Adobe readerПлан детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Стубал - планирана намена
[4,70 MB]Adobe readerПлан детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Стубал - план саобраћајница

Adobe readerОдлукa о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у КО Лепеница које су обухваћене зоном санитарне заштите изворишта у Лепеници
Adobe readerОдлукa о измени и допуни одлуке о усклађивању Оснивачког акта јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerОдлукa о измени и допуни одлуке о усклађивању Оснивачког акта јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан
Adobe readerОдлука о усвајању Плана детаљне регулације индусtријске зоне на територији КО Прибој
[3,20 MB]Adobe readerПлан детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Прибој
[3,60 MB]Adobe readerПлан детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Прибој - планирана намена
[3,70 MB]Adobe readerПлан детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Прибој - план саобраћајница

Adobe readerРешење - сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору чланова Савета за међунационалне односе у општини Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора техничке школе у Владичином Хану
Adobe readerРешење о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
Adobe readerРешење о разрешењу директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан


Седамнаеста седница Скупштине, 26.12.2013. године

Adobe readerОдлука о образовању одбора за безбедност Општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2013. годину - (Р Е Б А Л А Н С 3)
Adobe readerОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан - Владимир Костић
Adobe readerОдлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката
Adobe readerОдлука о измени и допуни одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине
Adobe readerОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан - Ивица Цветковић
Adobe readerРешење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању изборне комисије општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о избору заменика председника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора основне школе „Свети Сава“ у Владичином Хану
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану
Adobe readerРешење о разрешењу Изборне комисије општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу Заменика председника скупштине општине Владичин Хан


Шеснаеста седница Скупштине, 05.12.2013. године

Adobe readerОдлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Владичин Хан
Adobe readerОдлука о буџету општине Владичин Хан за 2014. годину
Adobe readerОдлука о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама
Adobe readerОдлука о измени одлуке о оснивању Слободне зоне „ЈУГ- ВЛАДИЧИН ХАН" у Владичнном Хану
Adobe readerОдлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији oпштине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о образовању Савета за здравље
Adobe readerОдлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно и шумско земљиште за 2013. годину
Adobe readerОдлука о оснивању Савета за међунационалне односе у општини Владичин Хан
Adobe readerОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан
Adobe readerОдлука о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом
Adobe readerОдлука о измени одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката
Adobe readerОдлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан
Adobe readerОдлука о измени и допуни одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerОдлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину за општину Владичин Хан
Adobe readerОдлука о висини стопе пореза на имовину општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе спортски центар „КУЊАК“ у Владичином Хану
Adobe readerРешење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању директора Јавног предузећа Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању директора Јавног предузећа Информативни press centar општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању представника Скупштине општине Владичин Хан за образовање радног тела за вршење надзора и реализацију уговора о поверавању послова сакупљања, одржавања и депоновања смећа
Adobe readerРешење о измени решења о оснивању сталних радних тела Скупштине општине Владичин Хан ( савета, комисија и одбора)
Adobe readerРешење о именовању вршиоца дужности директора Установе спортски центар „КУЊАК“ у Владичином Хану
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Дома здравља Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Установе спортски центар „КУЊАК“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова управног одбора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова управног одбора Центра за социјални рад Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању чланова управног одбора Дечјег вртића „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова управног одбора Дома здравља Владичин Хан
Adobe readerРешење о измени решења о именовању председника и чланова управног одбора Установе спортски центар „КУЊАК“ Владичин Хан
Adobe readerРешење о престанку дужности директора Дома здравља Владичин Хан
Adobe readerОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан - Мирјана Божиновић
Adobe readerОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан - Слађан Вучковић
Adobe readerРешење о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад у Владичином Хану
Adobe readerРешење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа информативни пресс центар општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комунално уређење општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа „Информативни пресс центар“ општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа за комунално уређење општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа дирекције за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан
Adobe readerРешење о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ општине Владичин Хан
Adobe readerЗакључак - План капиталних инвестиција


12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.525.568