Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Акти Општинског већа  
Акти Општинског већа - 2017 Верзија за штампу
Страна:12Понедељак, 11. децембар 2017.


img

На основу члана 80. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) и Програма коришћења средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта за 2017. Годину број 06-207/5/17-III,Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 06.12.2017. године расписујеК О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Уторак, 05. децембар 2017.


img

На основу члана 4. члана 49. и члана 97. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014, -други закон и 101/2016-други закон), члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/2017,14/2017), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/2008), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/2013), , године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 24.11.2017. године донело је:Р Е Ш Е Њ ЕI


Милош Стојановић, дипломирани правник бира се за начелника Општинске управе Општине Владичин Хан, на основу спроведеног Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе Општине Владичин Хан, број 06-159/6-1/17-III, објављеног дана 21.09.2017 године на интернет страници Општине Владичин Хан и у дневном листу „Информер“.MS WordЦео текст решења можете погледати овде.


Среда, 25. октобар 2017.


img


На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“ бр.129/2007 и 83/2014, 101/16- др.закон), члана 32. Закона о црквама и верским заједницама („Сл.гласник РС“, бр.36/2006), члана 11. Закона о култури (Службени гласник РСброј 72/09,13/16 и 30/16-испр), члана 2.Уредбе о критеријумима мерилима и начину избора пројекта у култури који се финансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 105/2016)члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/2017,14/2017), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/2008), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/2013), („Службени гласник Града Врања“ број 4/17), године а у вези са Одлуком о буџету општине Владичин Хан –ребаланс 3, за 2017. годину („Сл.гласник града Врања“, бр. 25/17) Општинско веће Општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 18.10.2017. године расписује,


Ј А В Н ИК О Н К У Р С


за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину
MS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


Четвртак, 19. октобар 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/17 и 14/17), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08),и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан („Сл.гласник Града Врања“ број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/ пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан број 06-63/3/2015-01,разматрајући предлог листе вредновања и рангирања пројеката доспелих на Конкурсу за доделу средстава за реализацију пројеката из области социјална заштита и друштвена брига о деци који је Општинском већу доставила Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта од јавног интереса за област социјална заштита и друштвена брига о деци који се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан за 2017.годину Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 18.10.2017. године,утврдило је следећу:


ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
MS WordЦео текст можете погледати овде.


Четвртак, 21. септембар 2017.


img


На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 - други закон, 101/2016 –др закон), члана 95., l02. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС", број 21/2016), члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 21/2008 и и 08/2009 и „Службени гласник Града Врања", број 11/2013 и 5/2017), члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени Гласник Града Врања "број 40/13,) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској Управи Општине Владичин Хан број: 06-142/1/2016-01од 30.11.2016.године и Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Владичин Хан број: 06-47/13/17-III од 20.03.2017 године, Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места број: 06-95-2/17-III од 08.06.2017.године и број: 06-135/7/17- III од 01.08.2017. године и Одлуке Општинског Већа Општине Владичин Хан број: 06-159/6/17-III, Oпштинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 15.09.2017.године


РАСПИСУЈЕ И ОГЛАШАВА


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
MS WordЦео текст јавног конкурса можете погледати овде.


Четвртак, 21. септембар 2017.


img


На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – други закон), члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/2013 и 5/2017), члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/2013), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 15.09.2017.године донело је


О Д Л У К У


О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
MS WordЦео текст одлуке можете погледати овде.


Понедељак, 18. септембар 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/17 и 14/17), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан („Сл.гласник Града Врања“ број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/ пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан број 06-63/3/2015-01, разматрајући предлог листе вредновања и рангирања, комисије за спровођење јавног конкурса за избор програма/пројекта за суфинансирање пројеката у пољопривреди руралног развоја на територији Општине Владичин Хан средствима из буџета Општине Владичин Хан, по јавном конкурсу за избор програма/пројекта за суфинансирање пројеката у пољопривреди руралног развоја на територији Општине Владичин Хан средствима из буџета Општине Владичин Хан који је расписан 26.07.2017. годину, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 15.09.2017. године, утврдило је следећу:


ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА


ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА,


ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
MS WordЦео текст листе вредновања и рангирања можете погледати овде.


Петак, 15. септембар 2017.


img


У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“ 10/16), Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2017. годину („Сл. гласник Града Врања број 4/17), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-5/1/2017-01, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-5/2/2017-01, Одлуком Општинског већа број 06-20/1-1/2017-01, члана 68. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/2017), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа" бр.23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 15.09.2017. године, расписује


Ј А В Н ИП О З И В


ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУ
MS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


Среда, 06. септембар 2017.


img


На основу члана 97. и 110. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/2008 и 8/2009 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/2017,14/2017), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/2008), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/2013), („Службени гласник Града Врања“ број 4/17), године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 31.08.2017.године донело је:Р Е Ш Е Њ ЕMS WordЦео текст решења можете преузети овде.


Среда, 19. јул 2017.


img


На основу члана 13. Став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13), Стратегије Одрживог развоја Општине Владичин Хан за период 2013–2018 године, Одлуке о програму подршке пољопривреди за општину Владичин Хан за 2017. годину Скупштине Општине Владичин Хан,члана 30 Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан(„Службени гласник Пчињског Округа“ број 23/2008) члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/2013) Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 18.07.2017. године.Расписује

К О Н К У Р С


ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН - ЗА ВОЋАРСТВО И ПЧЕЛАРСТВО -MS WordЦео текст конкурса и образац пријаве који се налази у прилогу, можете преузети овде.


Понедељак, 10. јул 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан („Сл.гласник Града Врања“ број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/ пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан број 06-63/3/2015-01, разматрајући предлог листе вредновања и рангирања, комисије за спровођење јавног конкурса за избор програма /пројекта удружења грађана средствима из буџета Општине Владичин Хан, по јавном конкурсу за финансирање или суфинасирање пројеката/програма од јавног интереса у области социјалне заштите које реализују удружења грађана средствима из буџета Општине Владичин Хан за 2017 годину који је расписан 01.06.2017. годину, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 03.07.2017. године, утврдило је следећу:ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ,


ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст можете погледати овде.


Понедељак, 10. јул 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројекта у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике, Аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 105/2016), Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан („Сл.гласник Града Врања“ број 12/14) и Правилника о изменама и допунама Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности и програма/ пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територији Општине Владичин Хан број 06-63/3/2015-01,разматрајући предлог листе вредновања и рангирања комисије за спровођење јавног конкурса за избор програма /пројекта удружења грађана средствима из буџета Општине Владичин Хан, по јавном конкурсу за финансирање или суфинасирање пројеката/програма од јавног интереса у области омладинске политике које реализују удружења грађана средствима из буџета Општине Владичин Хан за 2017 годину који је расписан 01.06.2017. годину, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 03.07.2017. године, утврдило је следећу:ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ,


ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст можете погледати овде.


Понедељак, 03. јул 2017.


img


На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/14, 58/15,12/16-аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“,број:16/16), ), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“, број:40/13), Општинско веће општине Владичин Хан је на седници одржаној дана 23.05.2016.године, донело јеР Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст решења можете погледати овде.


Adobe readerПредлог одлуке Комисије за спровођење јавног позива за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Владичин Хан у 2017. години можете погледати овде.


MS WordРешење о исправци грешке можете погледати овде.


Уторак, 27. јун 2017.


img


На основу члана 13. Став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/13), Стратегије Одрживог развоја Општине Владичин Хан за период 2013–2018 године, Одлуке о програму подршке пољопривреди за општину Владичин Хан за 2017. годину Скупштине Општине Владичин Хан,члана 30 Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан(„Службени гласник Пчињског Округа“ број 23/2008) члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/2013) Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 21.06.2017. годинеРасписује

К О Н К У Р С


За подношење захтева за подстицајна средства за набавку женске телади


MS WordЦео текст конкурса можете погледати овде.


Уторак, 16. мај 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13) и на основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територије Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/2014), разматрајући предлог Комисије за спровођење јавног конкураса за избор програма /пројеката удружења грађана која се финансирају /суфинасирају из буџета Општине Владичин Хан за 2017. године из области заштите животне средине, од 05.05.2017. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.05.2017. године, донело је следеће ОДЛУКЕ:MS WordИнтегрални текст одлука можете погледати овде.


Уторак, 16. мај 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13) и на основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територије Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/2014), разматрајући предлог Комисије за спровођење јавног конкураса за избор програма /пројеката удружења грађана која се финансирају /суфинасирају из буџета Општине Владичин Хан за 2017. године из области социјалне заштите, од 05.05.2017. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.05.2017. године, донело је следеће ОДЛУКЕ:MS WordИнтегрални текст одлука можете погледати овде.


Уторак, 16. мај 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13) и на основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територије Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/2014), разматрајући предлог Комисије за спровођење јавног конкураса за избор програма /пројеката удружења грађана која се финансирају /суфинасирају из буџета Општине Владичин Хан за 2017. године из области омладинске политике од 05.05.2017. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.05.2017. године, донело је следеће ОДЛУКЕ:MS WordИнтегрални текст одлука можете погледати овде.


Уторак, 16. мај 2017.


img


На основу члана 68. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13) и на основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Владичин Хан за избор активности програма/пројекта од јавног интереса која реализују удружења на територије Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 12/2014), разматрајући предлог Комисије за избор пројекта по расписаном јавном позиву за избор пројекта у култури који се финансирају или суфинасирају средствима буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину од 05.05.2017. године, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.05.2017. године, донело је следеће ОДЛУКЕ:MS WordИнтегрални текст одлука можете погледати овде.


Петак, 05. мај 2017.


img


У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, 10/16) , Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2017. годину („Сл. гласник Града Врања број 4/17), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-5/1/2017-01, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-5/2/2017-01, Одлуком Општинског већа број 06-20/1-1/2017-01, члана 68. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013, 5/2017), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 04.05.2017. године, расписујеЈ А В Н ИП О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац 1 можете преузети овде.


MS WordОбразац 2 можете преузети овде овде.


MS WordОбразац 3 можете преузети овде овде.


MS WordОбразац 10 можете преузети овде овде.


MS WordУпитник о категоризацији можете преузети овде.


Среда, 12. април 2017.


img


На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“ бр. 23/14 и 58/15), члана 19. Правилника о суфинасирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ број 16/2016 и 8/2017“), члана 68. Статута Општине Владичин Хан( „Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 23/08), и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 07.04.2017. године, донело је:РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ИА ТЕРИГОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН У 2017.Adobe readerЦео текст решења можете погледати овде.


Среда, 08. фебруар 2017.


img


У складу са чл. 38 Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл. гласник РС'' бр.8/2012, 94/13 и 93/15), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета РС, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 105/16), члан 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа”, број 23/08) и члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 40/13), Одлуке Општинског већа о максималном утврђеном износу за финансирање програма из области културе који се финансирају или суфинансирају из буџета Општине Владичин Хан за 2017 годину, број 06-16/1/2017-01, Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 03.02.2017.године расписујеЈАВНИ ПОЗИВ

за избор пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Општине Владичин Хан за 2017.годинуMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordАнекс 1 - образац пријаве на јавни позив можете преузети овде.


MS WordАнекс 2 - образац за писање предлога пројекта можете преузети овде.


ExcelАнекс 3 - образац буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 4 - наративни приказ буџета пројекта можете преузети овде.


MS WordАнекс 5 - изјава о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава можете преузети овде.


Петак, 27. јануар 2017.


img


На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 83/2014 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 68 Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа 21/08 I 89/09 и службени Гласник града Врања брoj: 11/2013), члана 4. раздео 5, глава 1, Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позиција 117 Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину („Службени гласник града Врања“, број: 43/16), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник града Врања“, број:40/13) Општинско веће Општине Владичин Хан , на седници одржаној 24.01.2017.. године, донело јеЈ А В Н ИП О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИMS WordЦео текст одлуке можете преузети овде.


MS WordТекст јавног позива можете преузети овде.


ExcelОбразац 1 - буџет пројекта можете преузети овде.


MS WordОбразац 1 - пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања можете преузети овде.


ExcelОбразац 2 - финансијски део извештаја можете преузети овде.


MS WordОбразац 2 - наративни и финансијски извештај можете преузети овде.


MS WordДопуну конкурса можете преузети овде.


Среда, 25. јануар 2017.


img


У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, 10/16) чланом 4. Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2017. годину („Сл. гласник града Врања 43/16), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин Хан број 06-5/1/2017-01, Одлуке о максимално утврђеном износу за финансирање програма у области спорта за 2017 годину, бр 06-10/4/2017-01 од 24.01.2017. године, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-5/2/2017-01, члана 68. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“, број 11/2013), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", бр. 23/08) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 24.01.2017. године, расписујеЈ А В Н ИП О З И В

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУMS WordЦео текст јавног позива можете погледати овде.


MS WordОбразац 1 можете преузети овде.


MS WordОбразац 2 можете преузети овде овде.


MS WordОбразац 3 можете преузети овде овде.


MS WordОбразац 10 можете преузети овде овде.


MS WordУпитник о категоризацији можете преузети овде.


Уторак, 17. јануар 2017.


img


На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 68.Статута општине Владичин Хан (“Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Oпштинско веће општине Владичин Хан на седници одржаној дана 16.01.2017.године, доносиПРАВИЛНИК

о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Владичин ХанMS WordЦео текст правилника можете погледати овде.


Уторак, 17. јануар 2017.


img


На основу члана 141. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 68. Статута општине Владичин Хан(“Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13) и члана 51. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 40/13), Oпштинско веће општине Владичин Хан на седници одржаној дана 16.01.2017.године, доносиПРАВИЛНИК

о категоризацији спортских организацијаMS WordЦео текст правилника можете погледати овде.

Страна:12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.699.407