Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна >
Водич кроз општинску управу
Информације о подношењу захтева за приступ
информацијама од јавног значаја
Верзија за штампу


Информације о подношењу захтева за приступ информацијама од јавног значајаПодношење захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја регулисан је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС",бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10). Захтев који тражилац писмено подноси органу јавне власти мора да садржи: назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Захтев се предаје на пријемном шалтеру општинске управе Владичин Хан или упућује поштом на адресу Општинска управа Владичин Хан, Светосавска 1, 17510 Владичин Хан или на е-mailinfo@vladicinhan.org.rs. Пожељно је поред назива органа власти да се информација тражи од овлашћеног лица за давање информације. Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Овлашћено лице за пријем захтева је начелник Општинске управе Владичин Хан. Контакт е-mail овлашћеног лица можете погледатиовде. Контакт телефон овлашћеног лица можете погледатиовде.

Увид у документ који садржи тражене информације je бесплатан.

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Обавезе плаћања нужних трошкова ослобођени су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију и документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима кад орган јавне власти не мора тражиоцу да омогући остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја јер се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или објављена на Интернету.

Рокови за поступање органа на основу упућеног Захтева за приступ информацији од јавног значаја регулисани су Чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

У случају одбијања или одбациавања Захтева за приступ информацији од јавног значаја, тражиоц има право на жалбуПоверенику за информације од јавног значаја.WordФормулар захтева за приступ информацијама од јавног значаја


Adobe readerЗакон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 6.265.006