Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Odeljenje za opštu upravu i javne službe Verzija za štampu
Odeljenje za opštu upravu i javne službe
Rukovodilac organizacione jedniceBora Milosavljević
Kontakt telefon017/390-517
E-mailbora.milosavljevic@vladicinhan.org.rs


Odeljenje za opštu upravu i javne službe vrši poslove Opštinske uprave koji se odnose na: poslove ličnih stanja građana – poslove u vezi sa ličnim stanjima građana, vođenje matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih lica i knjiga državljana, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu, rešavanje o promeni ličnog imena, naknadni upisi i ispravke u matičnim knjigama, prijave i obavljanje venčanja, prijave smrti lica i drugo; poslove u vezi sa vođenjem Jedinstvenog biračkog spiska –vršenje promena u biračkom spisku (upisi, brisanje, izmene, dopune i ispravke) po službenoj dužnosti ili na zahtev stranaka do zaključenja biračkog spiska, kao i druge poslove utvrđene Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku; stručne administrativne poslove za izbore i referendume; pružanje pravne pomoći građanima – organizovanje službe pravne pomoći građanima za potrebe ostvarivanja njihovih prava, obaveza i pravnih interesa; izdavanje uverenja i potvrda (o kojima vode službenu evidenciju, kada su takva uverenja i potvrde neophodne za dokazivanje određenih činjenica, u skladu sa zakonom); overe potpisa, rukopisa i prepisa dokumenata; organizaciju uprave, poslovi unapređivanja organizacije rada i modernizaciju Opštinske uprave, praćenje ažurnosti njenog rada; poslovi upravljanja ljudskim resursima – planiranje ljudskih resursa, sistematizovanje radnih mesta, priprema opisa poslova, prikupljanje i analiza podataka neophodnih za upravljanje ljudskim resursima, socijalna i zdravstvena zaštita zaposlenih i saradnju s drugim organima, stručni poslovi u postupku zapošljavanja i izbora kandidata, priprema predloga Kadrovskog plana, organizacija stručnog usavršavanja službenika, procena efekata sprovedenih obuka, analiza potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika, priprema predloga godišnjeg Programa stručnog usavršavanja službenika i predloga finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg Programa stručnog usavršavanja, analiza rezultata i praćenje efekta ocenjivanja službenika, vođenje kadrovske evidencije i personalnog dosijea zaposlenih, kao i ostali poslovi od značaja za karijerni razvoj službenika, definisanje radnih odnosa i posredovanje u kolektivnom pregovaranju, motivacija zaposlenih, kreiranje povoljnih uslova za rad i obezbeđivanje neophodne opreme, radni odnosi zaposlenih u Opštinskoj upravi; kancelarijsko poslovanje – prijem i razvrstavanje pošte, otpremanje pošte, evidentiranje predmeta, arhiviranje i čuvanje dokumenta i drugo; saradnju sa organizacijama civilnog društva; poslovi učeničkog i studentskog standarda , poslovi boračko invalidske zaštite.

Obavljanje izvornih i poverenih poslova iz oblasti dečije zaštite; utvrđivanje prava na dečiji dodatak, roditeljski dodatak, naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta; poslove utvrđivanja prava na jednokratnu novčanu nadoknadu za prvorođeno dete; obavljanje poslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije; poslove koordinatora rada Interresorne komisije.

Poslovi planiranja razvoja održavanja i funkcionisanja računarsko-komunikacione infrastrukture u Opštinskoj upravi; razvoj informacionih tehnologija Opštine održavanje i ažuriranje zvaničnog veb sajta Opštine, praćenje funkcionisanja hardvera i softvera; programiranje softverskih aplikacija; instalaciju, konfiguraciju i održavanje servera; organizovanje i uspostavljanje internet i internet komunikacija; poslove na uspostavljanju e-uprave; poslove prikupljanja i upravljanja geoprostornim podacima (Geografski Informacioni sistem – GIS); druge poslove, u skladu sa zakonom.

Poslovi prosvetne inspekcije – nadzor u osnovnim, srednjim, specijalizovanim školama, obrazovnim i vaspitnim ustanovama (predškolskim), ispunjenost uslova za obavljanje obrazovno-vaspitne delatnosti, pripremljenost škola i ustanova za školsku godinu, odnosno planski period, sprovođenje postupka verifikacije za proširenje delatnosti i uvođenje novih obrazovnih profila, nadzor nad radom i postupanjem ustanova, kontrolu ostvarivanja zaštite prava deteta, učenika, roditelja i zaposlenih od zlostavljanja, zanemarivanja, diskriminacije stranačkog organizovanja i delovanja i drugo.

Poslovi fizičkog obezbeđivanja objekta, pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe organa opštine i zaposlene u Opštinskoj upravi.

Poslovi ostvarivanje opšteg interesa i potrebe građana u oblasti sporta, sprovođenje postupaka i procedura kandidovanja programa i projekta, realizaciju školskog sporta i fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta, organizaciju sportskih priredbi, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti i utvrđivanje ispunjenosti uslova za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja i drugo.

Poslovi planiranja i nabavke opreme i materijala, tekuće i investiciono održavanje poslovnog prostora i opreme, korišćenje i održavanje telefonske centrale, korišćenje voznog parka i njegovo održavanje, umnožavanje materijala.

U okviru Odeljenja za vršenje određenih poslova iz nadležnosti Opštinske uprave a radi stvaranja uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i radi građana određuju se matična područja i to:

  1. matično područje Vladičin Han, koje čine naseljena mesta: Vladičin Han, Kunovo, Donje jabukovo, Polom, Gornje Jabukovo, Prekodolce, Žitorađe, Koznica, Kalimance, Balinovce, Suva Morava, Kukavica, Kržince, Repince, Jagnjilo, Brestovo, Srneći Dol, Kostomlatica i Solačka Sena;
  2. matično područje Lepenica, koje čine naseljena mesta: Lepenica, Bačvište, Kacapun, Gramađe, Dekutince, Vrbovo, Bogoševo, Beliševo, Ravna Reka, Jovac i Belanovce;
  3. matično područje Priboj, koje čine naseljena mesta: Priboj, Mazarać, Ostrovica i Stubal;
  4. matično područje Džep, koje čine naseljena mesta: Džep, Repište, Tegovište, Mrtvica, Garinje, Kopitarce, Ružić, Manjak, Dupljane, LJutež, Manajle i Lebet;
  5. matično područje Jastrebac, koje čine naseljena mesta: Jastrebac, Zebince, Letovište, Rdovo i Urvič.

U okviru matičnog područja obavljaju se poslovi vođenja matičnih knjiga, vođenja evidencija o državljanstvu, prijem podnesaka, ažuriranje podataka za jedinstveni birački spisak, i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 4.644.348