Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Скупштински сазив 2008-2012, стр. 2 Верзија за штампу

Једанаеста седница Скупштине

Надзорни одбор - Центар за културне делатности

Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине Општине Владичин Хан

Одлука о измени и допуни одлукео комуналном уређењу

Одлука о образовању Општинског штаба за заштиту од елементарних и других већих непогода

Одлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно о шумско земљиште за 2009. годину

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

Одлука о утврђивању услова у погледу удаљења од суседног објекта и висине објеката код накнадног издавања грађевинске дозволе

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

План заштите од поплава за 2010. годину

Решење о именовању директора Дома здравља

Решење о именовању директора УСЦ Куњак

Решење о измени решења о именовању чланова школског одбора ОШ Бранко Радичевић

Решење о измени решења о именовању чланова управног одбора Дечјег вртића Пчелица

Решење о измени решења о именовањучланова школског одбора Гимназије Јован Скерлић

Закључак - План заштите од поплава за 2010.годину

 

Дванаеста седница Скупштине

Одлукаоснивању предузећа за водоснабдевање и канализацију

Одлука - радно време Дома здравља

Одлука о Буџету за 2010 .годину

Одлука о одређивању матичних подручја

Одлука о оснивању Фонда за спорт и рекреацију Општине Владичин Хан

Одлука о оснивању предузећа за комунално уређење

Одлука о потврђивању мандата

Одлука о усклађивању ПДР

Одлука о усклађивању ППО

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника

Одлука о задуживању

Решење - Школски одбор ВРП Џеп

Решење о избору чланова Општинског већа

Решење о измени решења о именовању УО Дирекције

Решење о измени решења о именовању чланова УО Дома здравља

Решење о престанку функције чланова Општинског већа

Решење о разрешењу члана Општинског већа

Решење Школски одбор Техничке школе


Тринаеста седница Скупштине

ЛКТ 2010- текстуални део

Тарифаод 1-11

Тарифни број 1

Одлука о изменама и допунама одлуке о административним таксама

Одлука о изменама и допунама одлуке о радноправном статусу чланова Општинског већа

Одлука о изменама и допунама одлуке о висини трошкова грађевинског земљишта

Одлука о неангажовању ревизора за 2009. годину

Одлука о оснивању Фонда за локални економски развој

Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта Владичин Хан

Одлука о постављању монтажних објеката

Одлука о потврђивању мандата одборникаСО

Одлука о потврђивању мандата одборника СО

Одлука о престанку мандата одборникаСО

Одлука о приступању и изради Локалног еколошког плана за општину Владичин Хан

Одлука о приступању изради Плана за интегрисано управљање отпадом

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника

Решење о именовању председника и чланова НО Фонда за спорт и рекреацију

Решење о именовању председника и чланова НО ЈП за водоснабдевање и канализацију

Решење о именовању председника и чланова НО ЈП за комунално уређење

Решење о именовању председника и чланова УО Фонда за спорт и рекреацију

Решење о именовању председника и чланова УО ЈП за водоснабдевање и канализацију

Решење о именовању председника и чланова УО ЈП за комунално уређење

Решење о именовању в.д. директора ЈП за комунално уређење

Решење о формирању радне групе за израду локалног еколошког акционог плана Општине Владичин Хан

Решење о формирању радне групе за израду плана управљање комуналним отпадом на територији општине Владичин Хан

Решење о именовању в.д. директора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство

Решење о именовању в.д. директора ЈП за водоснабдевање и канализацију

Решење о измени решења о именовању чланова школског одбора ОШ Свети Сава

Решење о измени решења о именовању чланова школског одбора Техничке школе

Решење о образовању комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта

Решење о разрешењу директора ЈКП Водовод

Закључак - деобни биланс ЈКП Водовод

Закључак - Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Владичин Хан


Четрнаеста седница Скупштине

Одлука о изменени одлуке о висини трошкова уређења грађевинског земљишта

Одлука о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о личном изјашњавању - МЗ Врбово

Одлука о организацији Општинске управе

Одлука о утврђивању просторног плана Општине Владичин Хан

Одлука о завршном рачуну буџета општине Владичин Хан за 2009. годину

Пословник о раду Скупштине

ППО Владичин Хан - План

Решење о давању сагласностина Статут ЈП Водовод

Решење о давању сагласности на Статут Фонда за спорт и рекреацију

Решење о давању сагласности на Статут ЈП за комунално уређење

Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ Бранко Радичевић

Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ Свети Сава

Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ Војвода Радомир Путник Џеп

Решење о именовању чланова УО ЈП Дирекција

Решење о именовању директора Центра за културне делатности

Решење о именовању директора ЈП Дирекција

Решење о именовању председника и чланова НО Фонда за локални економски развој

Решење о именовању председника и чланова УО Фонда за локални економски развој

Решење о разрешењу директора ЈП Дирекција

Решење о разрешењу УО ЈП Дирекција

Закључак – ЛЕАП

Закључак - План за интегрисано управљање отпадом

 

Петнаеста седница Скупштине

Одлука о измени одлуке о изради плана детаљне регулације магистралног гасовода МГ -11-Лесковац-Врање са пратећим објектима на територији општине Владичин Хан

Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП Дирекције за градско грађевинско земљиште

Одлука о изменама одлуке о недељном распореду рада, почетку и завршетку радног времена у Дому здравља Владичин Хан

Одлука о изменама одлуке о Буџету Општине Владичин Хан за 2010. годину (ребаланс)

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за насеље Владичин Хан

Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину ПДР разводног гасовода РГ -11 02 Л-В са пратећим објектима на територији Општине Владичин Хан.

Одлука о приступању одређивања локације за изградњу и рад постројења за складиштење, третман и одлагање грађевинског отпада од рушења објеката на територији Општине Владичин Хан

Одлука о укидању одлуке о утврђивању престанка мандата одборника Станише Митровића

Одлука о укидању одлуке о утврђивању престанка мандата одборника СРС

Одлука о укидању одлуке о потврђивању мандата одборнице Весне Симоновић

Одлука о укидању одлуке о утврђивању престанка мандата одборника Зорана Нешића

Одлука о укидању тачке Одлуке о потврђивању мандата одборника СРС

Одлука о укидању одлуке о потврђивању мандата одборника Зорана Стаменковића

Одлука о утврђивању плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан (КО Лепеница, КО Грамађе и КО Сува Морава)

Одлука о утврђивању повраћаја мандата одборника Зорана Нешића СО Владичин Хан

Одлука о утврђивању повраћаја мандата одборника СО Владичин Хан

Решење о давању сагласности на Статут Фонда за локални економски развој Општине Владичин Хан

Решење о именовању чланова ШО Гимназије Јован СкерлићВладичин Хан

Решење о именовању чланова ШО Техничке школе Владичин Хан

Решење о именовању Изборне комисије Општине Владичин Хан

Решење о измени решења о именовању председника и чланова УО УСЦ Куњак

Решење о измени решења о именовању председника и чланова НО Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

Решење о измени решења о именовању председика и чланова НО ЈП за комунално уређење Владичин Хан

Решење о измени решења о именовању председника и чланова УО ЈП за комунално уређење Владичин Хан

Решење о образовању Савета за младе

 

Шеснаеста седница Скупштине

Л А П – Скупштина

ЛАП Запошљавања

Одлука – Прогрес

Одлука о Буџету Општине Владичин Хан за 2011.годину

Одлука о ослобађању плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2010.годину

Одлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно земљиште за 2010.годину

Одлука о радноправном статусу чланова ОВ Општине Владичин Хан

Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Сузане Јаковљевић

Одлука РГ 11-02

План детаљне регулације разводног гасовода РГ 11-02

План детаљне регулације РГ 11-02

Решење - Давање сагласности на Статут УСЦ Куњак

Решење о избору чланова Општинског већа Општине Владичин Хан

Решење о измени решења о именовању председника и чланова НО Установе ЦЗКДТИБ

Решење о измени решења ШО Бранко Радичевић

Решење о измени решења о именовању чланова ШО Свети Сава

Решење о измени решења о именовању радних тела СО Владичин Хан

Решење о образовању Локалног савета за запошљавање Општине Владичин Хан

Решење о образовању Комисије за равноправност полова

Решење о престанку функције чланова Општинског већа

Решење о разрешењу члана Општинског већа

Решење ШО Свети Сава

Закључак - Акциони план за младе за Општину Владичин Хан

 

Седамнаеста седница Скупштине

ЛКТ 2011 Опште одредбе

Тарифа 2010 без фирмарина

Тарифни број 1

Годишњи програмзаштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2011.годину

Одлука о ангажовању ревизора

Одлукастручна процена за ПДР Кукавица

Одлука о измени одлуке о оснивању ЈП Дирекција

Одлука о изради ПДР Јовачка језера

Одлука о изради ПДР Кукавица

Одлука о потврђивању чланства- СКГО

Одлука о потврђивању мандата одборнице Слађане Тасић

Одлука о потврђивању мандата одборнику Зорану Љубисављевићу

Одлука о престанку мандата Слободанка Јовић

Одлука о расписивању референдума - МЗ Куново

Одлука о расписивању референдума - МЗ Брестово

Одлука о стављању ван снаге одлуке о формирању Општинског штаба за заштиту од елементарних и других већих непогода

Одлука о стављању ван снаге одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине

Одлука о висини пореза на имовину

Одлука о водоводу и канализацији

Одлука стручној процени за ПДР Јовац

Решењео измени решења о образовању стручне комисије за израду годишњег програма

Решење оименовању директора ЈП ИПЦ

Решење оименовању директора ЈП Водовод

Решење о измени решења о образовању Локалног савета за запошљавање

Решење о измени решења чланова УО Дечји вртић Пчелица

Решење о измени решења чланова УО Дирекција

Решење о измени решења о именовању чланова ШО Свети Сава

Решење о образовању комисије за спровођење референдума

Решење о образовању комисије за спровођење јавног поступка јавног надметања

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

 

Осамнаеста седница Скупштине

Одлука о прихватању обавезе сервисирања дуга по одобреним пројектима

Решење о престанку функције одборника СО Владичин Хан


Деветнаеста седница Скупштине

Одлука о измени и допуни одлуке о висини трошкова уређења грађевиснког земљишта

Одлука о изменама одлуке о оснивању установе Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан

Одлука о расписивању референдума за подручје месне заједнице Теговиште, Општина Владичин хан, ради одлучивања о увођењу самодоприноса за период од 01.07.2011. године до 01.07.2015. године

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2010. годину

Решење - Сагласност на Статут ЈП Дирекције за грађевиснко земљиште и путеве

Решење о измени решења о именовању чланова школсог одбора основне школе «Војвода Радомир Путник» У Џепу

Закључак- оперативни план за одбрану од поплава


Двадесета седница Скупштине

Одлука о измени одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о мерама за превазилажење тешког економско - социјалног стања у Општини Владичин Хан


 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.647.494